de weg naar je bestemming

Wat is de wil van God?

Daarover geeft de Bijbel veel duidelijkheid. Niet in de vorm van wetten, maar in een persoon: Jezus....

lees meer...

De wil van God

Jezus leefde ervoor. Alles draaide voor Hem om het volgen van Gods wil. Maar wat betekent Gods wil v...

lees meer...

Uit de waarheid zijn.

Jezus sprak erover, Johannes sprak erover, maar wat ís uit de waarheid zijn? Jezus zei dat, a...

lees meer...

Voortgekomen uit Gods hart

 


Voortgekomen uit Gods hart

                                                  door Arie van der Stoep

Alles wat we doen, komt ergens vandaan. Het heeft een basis. Die kan van alles zijn. We kunnen handelen vanuit liefde, vanuit haat, boosheid of wanhoop. Maar ook vanuit ambitie of ik-gerichtheid. Of... vanuit geloof! Zo is dat bij ons, als mensen.

God heeft ook een plek waar alles vandaan komt: zijn hart. Wij, mensen, komen voort uit zijn hart (1). Eigenlijk komt de hele wereld daaruit voort. Maar met ons had Hij een speciaal doel.

Vanuit zijn eeuwigheid - zijn goddelijke, geestelijke wereld - wilde Hij een mooie, natuurlijke wereld maken. Die zou een uitdrukking zijn van wat er in zijn hart is. Die zou dan ook voor Hemzelf en die hele geestelijke wereld een vreugde zijn (2), iets prachtigs, een afschaduwing van de schoonheid en heerlijkheid die er in Godzelf is (3).

Zien hoe God is

Zo kwam die wereld er. En om die te beheren, ervoor te zorgen en om die wereld te laten delen in Gods goedheid, schiep Hij als kroon op die schepping de mens. Als kroon - als mooiste en volmaaktste deel van zijn schepping. Maar niet alleen daarom als kroon.

Hij schiep hem namelijk overeenkomstig zijn eigen wezen. De mens leek op God (4)! En in hem zou het beeld van God in Gods schepping zichtbaar aanwezig zijn. Hij zou daarover regeren. En heel de schepping zou door hem ervaren hoe God is. Dit had God aan geen ander schepsel toevertrouwd!

Als enige van Gods schepselen zou hij met God een persoonlijke relatie hebben, met Hem samen kunnen zijn en dingen met Hem kunnen delen. Zo zou door zijn toedoen Gods goedheid en liefde als een zegen over de schepping liggen.

Het begin van de nieuwe schepping

Door hem - Gods mens, Gods zoon - zou de schepping bloeien, in evenwicht zijn en bewaard blijven (5). In heel zijn wezen en in zijn doen en laten zou de mens een openbaring zijn van wat er in Gods hart is (6). Zo was het door God bedoeld.

Is zijn plan veranderd? Nee! Ook vandaag ziet God uit naar mensen, die vol geloof zijn en in wie zijn hart woont. Die ernaar verlangen om te zijn zoals Hij heeft bedoeld. In wie Hij kan planten wat verloren is gegaan: het beeld van God. Aan wie Hij zijn schepping en de mensen die erin wonen, kan toevertrouwen. In wie Hij door zijn Geest kan wonen met zijn liefde (7). Die het begin zijn van de nieuwe schepping die komt! (8)

Uit de Bijbel:

 

 

 

 

 

(1) Efeziërs 1:4-5.
Hij heeft ons immers ... uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld (= voordat Hij die schiep - AvdS), ... In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen ...


(2) Spreuken 8:22-31.
De HEER heeft mij (= de Wijsheid, het Woord, Jezus - AvdS) tot aanzijn geroepen als het begin van zijn wegen (= als het begin van alles - AvdS) ... (En toen Hij alles schiep, - AvdS) toen was ik een troetelkind bij Hem, ..., mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk, en mijn vreugde was met de mensenkinderen.

(3) Jesaja 35:2.
... zij zullen aanschouwen de heerlijkheid van de HEER, de luister van onze God.

 


(4) Genesis 1:27.
En God schiep de mens naar zijn beeld; ...

 

 

 

 


(5) Genesis 2:15.
En de HEER God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren.

(6) 1 Johannes 4:16b + 17b.
God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. ..., want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld

(7) Galaten 5:22.
... de vrucht van de Geest (in ons - AvdS) is liefde, ...

(8) Jesaja 65:17.
Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; ...
    Jakobus 1:18.
Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord van de waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.
    2 Korintiërs 5:17.
Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping ...


  Print deze boodschap hier uit ...  

Reageer in het Gastenboek (als je geen reactie verwacht)
             of via Contact (als je een reactie wilt ontvangen).

Meer onderwerpen ... 
 ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina.