de weg naar je bestemming

Wat is de wil van God?

Daarover geeft de Bijbel veel duidelijkheid. Niet in de vorm van wetten, maar in een persoon: Jezus....

lees meer...

De wil van God

Jezus leefde ervoor. Alles draaide voor Hem om het volgen van Gods wil. Maar wat betekent Gods wil v...

lees meer...

Uit de waarheid zijn.

Jezus sprak erover, Johannes sprak erover, maar wat ís uit de waarheid zijn? Jezus zei dat, a...

lees meer...

Ben ik door God geroepen?

Ben ik door God geroepen?

                                                 door Arie van der Stoep

Heeft God mij geroepen? Zo ja, waarvoor? Om het antwoord op die vragen te vinden, moet ik mijzelf eerst een andere vraag stellen. Deze: ‘Waar ligt mijn hart?’ Als ik daarop het antwoord ken, ben ik dichtbij het antwoord op die eerste vragen.

Want als God een plan met ons heeft, begint Hij niet met een roeping, maar met ons hart. En pas als we hebben gezien wat God daarmee bezig is te doen, zullen we ontdekken, waartóé Hij dat doet.

Beeld van Jezus

Nehemia was in ballingschap in Susan in Perzië. Daar hoorde hij over de rampzalige toestand waarin Jerusalem verkeerde. Hij was er diep door bewogen. Zijn hart was dáár. En hij begon te bidden, intensief. (1) Hij beleed de zonden van hemzelf, zijn familie en zijn volk en smeekte God om ontferming over de stad. Zo ontstond het verlangen, om er metterdaad iets voor te doen. Dáár begon zijn roeping! En die werd: herstel brengen voor Jerusalem. (2)

Zo ook riep God David tot het koningschap over Israël. Heel zijn familie was  bijeengekomen voor een offerfeest met de profeet Samuël. David was echter bij de kudde. Die had hem nodig! Daar lag zijn hart. Hij ging pas naar het feest, toen hij daarvoor opdracht kreeg. (3)

Maar God had zijn hart gezien (4) en riep hem om over zíjn kudde, zijn volk, herder en koning te zijn. (5) Daarmee werd hij een beeld van Jezus, die als herder zichzelf opofferde voor ons, zíjn kudde. (6) Ook Hij zal koning zijn. (7)

Geschikt om Hem te dienen

Daarom: waar ligt je hart? Wat raakt je? Waarvoor zou je  willen bidden? En nog meer willen bidden? Waarvoor zou je je willen geven, om er liefde aan te bewijzen, de liefde van Jezus in je hart? Voor wie zou je je willen inzetten, zodat het hun goed gaat? De verlorenen? De gemeente? De verschoppelingen? De eenzamen?

Ga dus bidden! (8) Als je dat doet, zal God je tonen wat je verder kunt doen. Of misschien is jouw roeping juist, om je in gebed in te zetten voor mensen of situaties.

God roept mensen tot zijn dienst. Om liefde te bewijzen. Om mensen, volken, gemeenten tot zíjn doel te laten komen. En wie gewillig is en nederig van hart en wie heeft leren gehoorzamen, (9) die is geschikt om Hem te dienen.

Dát is echt leven: je roeping kennen en die volgen!
 

Uit de Bijbel:

 

 

 

 

 

 

(1) Nehemia 1:4.
Zodra ik deze woorden hoorde (zie vers 1-4 - AvdS), zette ik mij neer, weende en bedreef rouw, dagen lang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van de God van de hemel.

(2) Nehemia 2:5.
En ik zei tot de koning: Dat u, ..., mij zendt naar ... de stad waar de graven van mijn voorvaderen zijn, om haar te herbouwen.

(3) 1 Samuël 16:11.
... Hierop zei Samuël tot Isaï: Zijn dit al de jongens? Deze antwoordde: De jongste ontbreekt nog; Zie, hij weidt de schapen. Toen zei Samuël tot Isaï: Laat hem halen, want wij zullen niet gaan aanzitten, voordat hij hier gekomen is.

(4) 1 Samuël 16:7c.
... de HEER ziet het hart aan.
    Spreuken 21:2b.
... de HEER beproeft de harten.

(5) 2 Samuël 5:2b.
En de HEER sprak tot u (= David - AvdS): Jij zult mijn volk Israël weiden en vorst over Israël zijn.

(6) Johannes 10:11.
Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

(7) Openbaring 11:15c.
Hij (= Jezus = AvdS) zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.

(8) Matteüs 7:8.
Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.

(9) Matteüs 11:29.
(Jezus zei:) Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, ... 

 


  Print deze pagina hier uit ... 

Reageren? Klik hier... (Als je geen reactie verwacht) of hier... (Als je wel een reactie verwacht, bijvoorbeeld als je een vraag hebt).ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina.