de weg naar je bestemming

Meer dan een viering!

Pinksteren is bedoeld om een werkelijkheid in ons leven te zijn, een gebeurtenis met gevolgen, geke...

lees meer...

Als trompetgeschal!

Zo klinkt de Bijbel, als die spreekt over Jezus' hemelvaart. En met reden! Want wat toen gebeurde, w...

lees meer...

Aangeraakt te worden door Jezus.

Dat had Petrus nodig, geschokt en teleurgesteld in zichzelf, als hij was, nadat hij Jezus had verloo...

lees meer...

Artikel: Na de dood: ongedachte perspectieven

NA DE DOOD: ONGEDACHTE PERSPECTIEVEN

door Arie van der Stoep

Ouder worden confronteert je met een harde werkelijkheid: op een dag zul je sterven. Maar niet alleen voor oudere mensen geldt dat vooruitzicht. Niemand weet of hij morgen nog leeft. En wat dan? Wat komt er na de dood? Het antwoord is: heel veel! Want dit leven op aarde is slechts de aanzet voor wat erna komt. Voor een christen geldt daarbij: je leven van vandaag is een voorbereiding voor datgene waarvoor je bedoeld bent: een eeuwigheid met God.


Alleen, zal dat werkelijk je deel worden? Want eerst vindt er een ontmoeting plaats met Hem in de persoon van Jezus. Hij komt om te oordelen (2 Timoteüs 4:1). Doorgaans bedoelen we met het oordeel het eindoordeel. Daarover spreekt bijvoorbeeld Openbaring 20. Maar het oordeel kent enkele fasen. Jezus zal al eerder een oordeel uitspreken, namelijk bij zijn terugkomst. En - hoe raar het ook klinkt - dat is het moment waarop elke christen wacht.

Want het mogen meemaken daarvan is het beste wat je kan overkomen. Op het moment van zijn terugkomst zullen namelijk de graven opengaan van degenen die in Hem hebben geloofd tijdens hun leven. Jezus zegt daarover in Openbaring 20:6: Zalig en heilig is hij, die deelheeft aan de eerste opstanding.

Waarom is zo iemand zalig en heilig? Om twee redenen. Allereerst omdat de eeuwige dood, de ‘poel van het vuur’ waarover Openbaring 20 spreekt en die volgt op het eindoordeel, hem geen kwaad kan doen (Openbaring 20:6). In de tweede plaats omdat het oordeel dat Jezus direct na onze opstanding over ons zal uitspreken, geen veroordeling inhoudt, maar een ‘beoordeling’, een uitspreken van zijn waardering over het leven dat je voor Hem hebt geleefd. Hij zal je zalig en heilig verklaren!

Een geweldig plan

Wat er na de dood komt? Laat ik liever vragen: Wat komt er na de dood voor een christen die met en voor Jezus heeft geleefd? Het antwoord is: er zal voor hem een wereld opengaan, letterlijk en figuurlijk. Dat gebeurt bij de terugkomst van Jezus.

Want nu sterft hij nog wel en wordt zijn lichaam in het graf gelegd. Maar dat is iets tijdelijks. Zijn geest, het diepste deel van zijn persoonlijkheid, degene die hij in wezen is, gaat bij zijn sterven naar Jezus. Paulus zegt: Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn (Filippenzen 1:23). Daarmee is de kous echter niet af. Dat is slechts het begin. Want God heeft een plan, een geweldig plan!

De Heer Jezus komt namelijk terug op aarde. Daar is de Bijbel vol van. Openbaring 1:7 zegt: Zie, Hij komt met de wolken,... En op dat moment gaan de graven open. Niet allemaal, maar de graven van hen die Hem tijdens hun leven hebben toebehoord door hun geloof in Hem. En zij, plus de gelovigen die nog niet gestorven zijn, zullen Hem zien. Sterker nog, zij zullen Hem ontmoeten, persoonlijk! Dat is het grote moment, waarop Hij zijn ‘oordeel’ over hen zal uitspreken.

Het spreken van een koning

Dat oordeel zal het spreken van een koning zijn, zoals we dat kennen uit bijbelse tijden. Toen sprak een koning niet alleen recht in de zin van het bepalen van een straf voor gedaan onrecht. Een koning sprak ook goedkeuring uit over recht dat gedaan was. Hij gaf beloningen voor trouw en toegewijd dienen. Dit is wat ook Jezus zal doen. Tot al degenen die voor Hem hebben geleefd, zal Hij zeggen: Wel gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht, gaat in tot het feest van uw Heer (Matteüs 25:21, 23). Natuurlijk zullen er gradaties zijn in zijn reactie op je leven. De één zal van Hem grotere eer ontvangen dan de ander (1 Korintiërs 4:5). Maar die uitspraak van Hem over je leven zal iets heel nieuws voor je tot gevolg hebben, iets groots en ongedachts (1 Korintiërs 2:9)!

Op dat moment begint er een feest en een leven in een diepe gemeenschap met Jezus. Dat leven zal uiterst betekenisvol zijn. Want Jezus zal over de aarde gaan regeren. En degenen die Hij zo zal hebben toegesproken, zullen daarin delen. Zij zullen als ‘koningen en priesters’ invloed hebben op alles wat er op aarde gebeurt (Openbaring 20:6). Hun leven met Jezus van vóór hun dood en opstanding zal zich in nog intensere mate en op een heerlijke wijze voortzetten. En zij zullen tot zegen van de wereld zijn.

Zij zullen daartoe niet alleen in staat zijn door hun heel persoonlijke omgang met hun Heer en door zijn macht, maar ook door iets anders. Bij zijn terugkomst zullen zij namelijk een nieuw lichaam hebben ontvangen. Dat zal net zo zijn als Jezus’ lichaam na zíjn opstanding. Een lichaam met bijzondere mogelijkheden en niet langer gehinderd door de beperkingen van de zwakheid van hun huidige lichaam. Het zal volmaakt zijn en een afspiegeling van de heerlijkheid van Jezus’ lichaam.

Dat nieuwe en volmaakte lichaam zal niet meer sterven, maar zal maken dat zij een volheid van leven zullen ervaren. Zij zullen Hem in elk opzicht kunnen vertegenwoordigen en maken dat de aarde zal bloeien. Daar zal het doel van je leven echt en volledig bereikt worden. Daar zal pas echt blijken waarvoor je bent geschapen, namelijk voor datgene wat God had bedoeld in het paradijs.

Een christen heeft de toekomst!

En het eindoordeel? Ook dat komt. Maar tot ieder die zijn hoop op Jezus heeft gevestigd en in Hem gelooft en daarom mag uitzien naar deze geweldige tijd met Jezus op aarde en naar de eeuwigheid die daarop volgt, zegt Hij zelf: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven (Johannes 5:24).

Natuurlijk zijn er nu nog veel vragen te beantwoorden over wat je als christen volgens de Bijbel tegemoet gaat, dus over wat de apostelen noemen: De hoop die (= het vooruitzicht dat - AvdS) in u is (1 Petrus 3:15). Ook over wat er direct na de dood gebeurt. Dat is echter teveel om in één artikeltje te behandelen. Maar Petrus zegt: Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben,... (1 Petrus 1:10). Als christen wacht je een ongedacht perspectief, want een christen heeft de toekomst!


Over de auteur:
Arie van der Stoep is onder andere actief als spreker en bijbelleraar. Hij schreef dit artikel op basis van zijn recent uitgekomen boek Komt de christen voor Gods troon? (ISBN 978 90 8603 0248; € 13,95). Van hem verschenen ook Is er leven na de dood? (ISBN 978 90 8603 0224; € 8,50) en Hoe weet je zeker dat je zult opstaan uit de doden? (ISBN 978 90 8603 0231; € 12,00).  Deze boeken zijn te verkrijgen via de boekhandel en via de website www.kommm.nl.

Dit artikel werd geschreven op verzoek van de redactie van het maandblad Uitdaging en geplaatst in het nummer van oktober 2012.

 

'Komt de christen voor Gods troon?' - Meer over dit boek: Klik hier ... 
'Is er leven na de dood?'                  - Meer over dit boek: Klik hier ... 
'Hoe weet je zeker dat je zult opstaan uit de doden?'
                                                     - Meer over dit boek: Klik hier ... 
 ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© Let op! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site worden overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd. Voor het aanvragen van deze toestemming en/of voor contact hierover: zie de contactpagina.

Uitprinten voor persoonlijk gebruik is toegestaan.
 


 Print het artikel hier uit...