de weg naar je bestemming

De weg die we gaan,

is niet altijd gemakkelijk. Vooral als we, zoals David dat noemt, willen gaan 'in de rechte sporen',...

lees meer...

Het komt uit je hart!

Wat? Kijk onderaan de pagina Home naar het filmpje. Dan zie je hoe het aanbidden van God eruit kan z...

lees meer...

Jezus' dood was ongewoon.

De oorzaak ervan ook. Wat Hij aan het kruis doormaakte, zal echter niemand ooit kunnen navertellen....

lees meer...

Oorlog om mij!

Oorlog om mij!

                                                           door Arie van der Stoep

Ja, er is oorlog! Om míj! Een oorlog om mijn gedachten en de keuzes die ik maak. (1) Elisa kende dat.

Hij zag zijn geestelijke vader Elia ten hemel varen. In een vurige strijdwagen met vurige paarden ervoor. En plotseling realiseerde hij zich wat daar gebeurde: Als een strijder van God die na de strijd huiswaarts keert, werd Elia door het leger van God met ere opgenomen.

Die wagen en die paarden vertegenwoordigden de strijdende kracht van God ten behoeve van Israël. En Elisa schreeuwde het uit: Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israël! (2) Want waar gingen die heen?

Welk kamp?

Zijn geestelijke vader was immers de spil geweest in de geestelijke strijd om Israël. Gods strijd om het volk af te brengen van de dienst aan de afgoden en van de daarmee verbonden ondergang. Elia’s hele leven was erop gericht geweest, Israël weer te verbinden met God. (3) Was mét hem en mét die strijdwagens nu ook Gods strijd om Israël voorbij?

Daarom schreeuwde Elisa het opnieuw uit, toen hij vervolgens bij de Jordaan terugkwam, om erover te trekken: Waar is de HEER, de God van Elia, ja Hij? (4) En hij sloeg op het water, net zoals Elia op de heenweg. Want één ding was duidelijk: Als de kracht van de God van Elia niet met hem was, als de Geest van Elia niet daadwerkelijk op hem rustte, waar bleef hij dan als profeet? De oorlog betrof ook hem! Net als mij!

Immers, wat geeft richting aan mijn daden en beslissingen? Welke gedachten en welk geloof bepalen mijn weg, de keuzes die ik maak? Tot welk kamp behoor ik? (5)

Gods roeping

Want de vijand zal trachten om mij teleur te stellen, mij krachteloos te maken en mij tot ongeloof te brengen. (6) Voortdurend is de keus: geloof in Jezus en Hem volgen of het erbij laten zitten en de wereld, het rijk van de duisternis en de omstandigheden over mij laten heersen. (7) Een andere mogelijkheid is er niet!

Elisa schreeuwde het uit naar God. Nu moest het blijken! Openbaarde God zijn kracht of hield hier bij de Jordaan alles op? Moest hij afwachten tot God iets deed, of gaan staan in de kracht van zijn Geest?

Maar Elisa was een man van geloof. (8) Hij koos voor God en voor Gods roeping voor hem. Vandaar zijn schreeuw! En God verhoorde die: de Jordaan spleet in tweeën. (9) En daarmee was het verdere verloop van Elisa’s leven bepaald!

 

Uit de Bijbel:

(1) Efeziërs 6:11-12.
Doet de wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

(2) 2 Koningen 2:11-12a.
En, terwijl zij voortgingen, ..., zie, een vurige wagen en vurige paarden! En die maakten scheiding tussen hen beiden. Zo voer Elia in een storm ten hemel. En Elisa zag het en riep uit: Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israël! En hij zag hem niet meer.

(3) 1 Koningen 18:36-37.
... trad de profeet Elia naar voren en zei: HEER, God van Abraham, Isaak en Israël, laat heden bekend worden, dat U God bent in Israël, ... Antwoord mij, HEER, antwoord mij, opdat dit volk zal weten, dat U, HEER, God bent, en dat U hun hart weer terugneigt (= hen ertoe brengt, om weer naar U te luisteren - AvdS).

(4) 2 Koningen 2:14a.
En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, sloeg op het water, en riep: Waar is de HEER, de God van Elia, ja Hij?

(5) Filippenzen 3:18-20.
... velen wandelen ... als vijanden van het kruis van Christus. ... (Maar) wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten.

(6) 2 Korintiërs 2:10b-11.
... opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.

(7) 2 Timoteüs 1:7.
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.

(8) Hebreeën 10:39.
Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die naar het verderf toe leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt.
    Psalm 119:126a.
Het is tijd voor de Heer om te handelen.

(9) 2 Koningen 2:14b.
Hij sloeg op het water en dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts ( = in tweeën - AvdS), zodat Elisa kon oversteken


  Print deze pagina hier uit ... 

Reageren? Klik hier... (Als je geen reactie verwacht) of hier... (Als je wel een reactie verwacht, bijvoorbeeld als je een vraag hebt).
 


 
ATTENTIE!! - Overname van artikelen


© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina.
 


                                 We hebben God nodig,
                        omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                               de reden van ons bestaan.