de weg naar je bestemming

De weg die we gaan,

is niet altijd gemakkelijk. Vooral als we, zoals David dat noemt, willen gaan 'in de rechte sporen',...

lees meer...

Het komt uit je hart!

Wat? Kijk onderaan de pagina Home naar het filmpje. Dan zie je hoe het aanbidden van God eruit kan z...

lees meer...

Jezus' dood was ongewoon.

De oorzaak ervan ook. Wat Hij aan het kruis doormaakte, zal echter niemand ooit kunnen navertellen....

lees meer...

Kommmmm!

 

Kommmmm!

door Arie van der Stoep

De Bijbel is Gods openbaring aan ieder die naar Hem wil luisteren. Wie dat doet, zal daarin voortdurend zijn stem horen. ‘Kom!’ zegt die stem en telkens weer: ‘Kom!’ Steeds maar door blijft die klinken, roepend, diep, welluidend, ver dragend en uitnodigend, als van een gong, waarvan de volle, prachtige trilling sonoor maar in de lucht blijft hangen, ontroerend, verrukkelijk, pakkend. Je kunt niet ophouden ernaar te luisteren: hoe lang kan ik die prachtige toon nog horen?

Zo is Gods stem in de Bijbel. En zo klinkt hij in ieder hart dat zich op Hem richt. Altijd maar door blijft zijn stem nodigen, roepen, lokken: ‘Kommmmm!’

Dat heeft een reden: zo groot is zijn verlangen naar ons! Hij heeft je zelf geschapen, om naar zijn stem te luisteren, om te horen hoe zijn hart voor je klopt, hoe het heeft gebloed om verkeerde wegen die je ging, maar ook hoe het trilde van blijdschap, toen je naar Hem vroeg. Want het is zijn doel om je te laten delen in zijn vreugde. De vreugde om al het heerlijke dat er bij Hem te vinden is. De vreugde om al het mooie dat Hij heeft geschapen en om alles wat Hij voor jou heeft bestemd.

Overvloed van vreugde

Want Hij is een God van vreugde. Ja, overvloed van vreugde is er bij Hem te vinden. (1)  En een vrede die je verstand te boven gaat. (2) Hij wil dat je die vreugde en vrede ook kent, dat je erin deelt. Omdat je bij Hem behoort. Want jij bent van Hem. Hij heeft jou gewild en de hoogste prijs voor je betaald. In Jezus. Jezus kwam voor jou!

En nu ziet Hij naar je uit. Naar jouw antwoord. En Hij wil alles van je horen. Je hele hart mag je bij Hem uitstorten: je vreugde en je verdriet, je geluk en je pijn, je triomf en je eenzaamheid. Want Hij kent je en wil bij je zijn. Daarom zegt Hij: ‘Kommm!’

Zelfs op het moment, dat je zijn aanwezigheid niet ervaart, mag je komen.  Op de manier van een kind. Door te worden als een kind (3), simpel vertrouwend dat Hij er is, zoals een kind zijn vader gelooft. Zijn naam is daarvoor een garantie: Jahweh - Ik ben (er). (4) Die naam zegt: ‘Ik ben er altijd, Ik ben er voor jou. En Ik heb je lief. Ik ben met je elke dag, tot aan de voleinding van de wereld’ (5). ‘Ik zal je nooit verlaten! Houd je aan Mij vast! Kommmmm!’

 
Uit de Bijbel:

(1) Psalm 16:11.
Gij maakt mij het pad van het leven bekend;
overvloed van vreugde is bij uw aangezicht,
liefelijkheid is in uw rechterhand

    (= in alles wat u voor mij doet en bent
    - AvdS),
voor eeuwig.

(2) Filippenzen 4:7.
En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus (= als je dichtbij Jezus blijft - AvdS).

(3) Marcus 10:15.
Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk van God
niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker

(= beslist - AvdS) niet binnengaan.

(4) Exodus 3:13-14a.
Daarop zei Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De God van uw vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam - wat moet ik hun dan antwoorden?
Toen zei God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben.


(5) Matteüs 28:20.
Zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld.

 

 

 

 

 


 

ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina. Om pagina uit te printen, klik hier ...