de weg naar je bestemming

Wel eens stilgestaan

bij hoe groot God wel is? Hier is je kans! Eigenlijk is dat verbijsterend. En tegelijk fantastisch! ...

lees meer...

Als je iets met Jezus meemaakt,

heeft dat altijd een reden en een doel. Die storm op het meer met de discipelen en Jezus in een boot...

lees meer...

De mooiste kleren, ooit gezien,

zijn door God gemaakt. En - nog mooier - God doet ze ons aan! Jesaja vertelt welke kleren dat zijn e...

lees meer...

Kan mijn strijd en lijden een doel hebben?

Kan mijn strijd en lijden een doel hebben?

                                                           door Arie van der Stoep

Plotseling springen ze eruit, die woorden:  Gezegend zijt gij door de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. (1) Je deed je Bijbel open en las een paar psalmverzen. Je omstandigheden zijn op dat moment zwaar. Alles lijkt op z’n kop te staan. Dat, waartoe je je geroepen weet, staat onder druk.

Maar deze woorden gaan ineens spreken. Want Gods Geest opent je de ogen voor wat daar staat en voor wat God ermee wil zeggen: (2) ‘Jij bent een gezegend man. Want God is bezig je te zegenen door wat jij meemaakt. Hijzelf is daarin. Hij wil je iets laten bereiken.’ Dan denk je aan Job.

Gods getuigenis over hem was: Niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en zich ver houdende van het kwaad. (3) Beter kon het niet, zou je zeggen. Een man die zo oprecht God zocht, naar Hem luisterde en het goede deed. En toch...

Volheid van leven

Na al die verschrikkelijke ellende uit Job 1 en 2 en na alle discussies met zijn vrienden, waarin het diepste uit Jobs hart naar boven werd gehaald, bleek iets onverwachts: God had nog een dieper werk aan hem te doen. Hij wilde meer voor Job. En dat wat de satan bedoelde als een middel om hem onderuit te halen, (4) gebruikte God daartoe. (5)

Gods plan voor hem was niet: hem nog rijker maken, hoewel ook dat later gebeurde. Maar zijn doel was: Job brengen tot een persoonlijk kennen van God, niet met het verstand, maar met het hart. (6) Hem roepen tot een volheid van leven, die alle omstandigheden en aardse wensen ver te boven gaat. (7)

En dat gebeurde! Aan het eind erkende Job tegenover God: Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. (8)

Godzelf kunnen zien

Dat kan God in ons tot stand brengen. Zodat we in wat we meemaken, Godzelf kunnen zien. Zodat we zijn hart voor ons daarachter zullen ontdekken. En zodat zijn hart en ons hart gelijk op zullen kloppen, zijn wens onze wens zal zijn en zijn wil de onze. (9)

Hij wil in ons een schoonheid tot stand brengen die alle aardse schoonheid ver te boven gaat. Wij mogen voor Hem bloeien met een schoonheid die bij de hemel past. Wil ik dat? Er is maar één mogelijkheid om dat te bereiken. Die gaat soms door diepten. Maar Hij zegt: ‘Ik ben altijd bij je! Ik zal je niet begeven of verlaten.’ (10)
 

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 115:15.
Gezegend zijt gij door de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.

 

 (2) Psalm 36:10.
... in uw licht zien wij het licht.

(3) Job 1:8.
Toen zei de HEER tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende (= zich ver houdende - AvdS) van het kwaad.

(4) Job 1:11.
(De satan antwoordde:) Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit - of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen!

(5) Job 36:15.
Juist door zijn ellende redt Hij de ellendige, en door de verdrukking opent Hij hun oor.

(6) Filippenzen 3:8a.
Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat.

(7) 1 Korintiërs 2:9.
Gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

(8) Job 42:5.
Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd


(9) Johannes 4:34a.
Jezus zei tot hen: Mijn spijze (= dat waarvan Ik leef - AvdS) is de wil te doen van degene die Mij gezonden heeft, ... 
 

(10) Psalm 23:4.
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij, ...
    Hebreeën 13:5b.
... Ik zal u geenszins (= absoluut niet - AvdS) begeven, Ik zal u geenszins verlaten.

 


  Print deze pagina hier uit ...

Reageren? Klik hier... (Als je geen reactie verwacht) of hier... (Als je wel een reactie verwacht, bijvoorbeeld als je een vraag hebt).

Gratis Kommm!-nieuws? Klik hier...


 
ATTENTIE!! - Overname van artikelen


© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina.
 


                                 We hebben God nodig,
                        omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                               de reden van ons bestaan.