de weg naar je bestemming

Wel eens stilgestaan

bij hoe groot God wel is? Hier is je kans! Eigenlijk is dat verbijsterend. En tegelijk fantastisch! ...

lees meer...

Als je iets met Jezus meemaakt,

heeft dat altijd een reden en een doel. Die storm op het meer met de discipelen en Jezus in een boot...

lees meer...

De mooiste kleren, ooit gezien,

zijn door God gemaakt. En - nog mooier - God doet ze ons aan! Jesaja vertelt welke kleren dat zijn e...

lees meer...

De dag verga...

De dag verga...

                                                           door Arie van der Stoep

Laat de dag vergaan, waarop ik werd geboren! (1) Of: ‘Ik wou wel dat ik nooit geboren was!’ Herken je die woorden? Woorden van iemand die ten dode toe bedroefd en teleurgesteld is. Bedroefd om wat hij heeft verloren. En teleurgesteld omdat hij niet begrijpt waarom iets is gebeurd of waarom God het heeft toegelaten.

Bedroefd en teleurgesteld, omdat zijn gedachten over Hem niet lijken te kloppen. Dat was wat Job meemaakte. En wij herkennen onszelf in hem.

Zijn vrienden begrepen het ook niet. En je voelt je in de steek gelaten. Vooral omdat dan de aantijgingen komen en de veroordelingen. En bij jezelf de zelfrechtvaardiging en het zelfmedelijden. En allerlei andere dingen die daaruit voortkomen: ongefundeerde uitspraken, wijzen naar God of naar anderen, boosheid en... hoogmoed. Kijk maar naar Job!

De ontknoping

Maar aan het eind komt de ontknoping. Je ziet dat achter al deze gebeurtenissen een hevige strijd woedt. In feite een strijd om je eigen ziel. Want waar zit ik, geestelijk gezien? Hoever mag God met mij gaan? Hoe is ten diepste mijn houding tegenover Hem? (2)

Job moest zich bekeren: Wil de bediller twisten met de Almachtige? Wil jij God aanklagen, Job, Hem ter verantwoording roepen? (3) Hij zag in wat hij had gedaan en nam afstand van zijn uitlatingen: Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. (4) Nu pas had hij God leren kennen zoals Hij is.

Wie je bent geworden


En dan zie je dat God iets moois stelt tegenover je pijn en verlies. Je ontvangt meer dan je ooit hebt gehad. De zegeningen die je nu ontvangt, gaan de vroegere ver te boven. (4) Want Hij was bezig je te heiligen. (5) Dat is: je los te maken van wat je nog vasthield, door openbaring je te brengen tot een diepere relatie met Zichzelf en je dichter bij zijn doel voor je te brengen: zijn heerlijkheid! (6)

En de engelen juichen om wie je bent geworden. (7)

 

Uit de Bijbel:

(1) Job 3:3a (HSV).
De dag verga, waarop ik geboren werd.

 

 

 

 

 


(2) Matteüs 26:39.
En Hij (= Jezus - AvdS) ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde (= Hij boog zich diep neer - AvdS) en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan Mij voorbijgaan; doch niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.

(3) Job 39:34-35.
En de HEER antwoordde Job: Wil de bediller (= de criticus - AvdS) twisten met de Almachtige? Laat de aanklager van God daarop antwoorden!

(4) Job 42:5, 10, 12a.
Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd.
En de HEER bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de HEER gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had.
En de HEER zegende het verdere leven van Job meer dan het vroegere ...


(5) Hebreeën 12:11.
Want alle tucht (= correctie - AvdS) schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid (= die bestaat in het leven voor God en het doen van zijn wil - AvdS).

(6) 2 Tessalonicenzen 2:14.
(Hij heeft) u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus.

(7) Lucas 15:10.
(Jezus zei:) Zo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen van God over één zondaar, die zich bekeert
 


  Print deze pagina hier uit ...

Reageren? Klik hier... (Gastenboek) of hier... (Contact-pagina voor vragen).
 


 
ATTENTIE!! - Overname van artikelen


© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina.
 


                                 We hebben God nodig,
                        omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                               de reden van ons bestaan.