de weg naar je bestemming

Het zal voorbij zijn,

alle vragen, verwarring en geestelijke onderdrukking, daar, in dat wijd uitgestrekte land, waar we o...

lees meer...

Naar de toekomst kijken.

Dat is wat God Jesaja liet doen. En wat hij toen in de verre, verre verte zag, geeft je zo'n buiteng...

lees meer...

Meer dan een viering!

Pinksteren is bedoeld om een werkelijkheid in ons leven te zijn, een gebeurtenis met gevolgen, geke...

lees meer...

Feest!

Feest!

door Arie van der Stoep 

Feest? Jazeker, feest! De Koning komt!
Wat zeg je?
Nou, de Koning komt! Hij gaat het grootste feest geven dat ooit is gevierd. En dat zal gebeuren ten aanschouwen van de hele wereld.
Wat bedoel je?


Nu, u begrijpt wel dat ik het over Jezus heb. Paulus geeft op een gegeven moment aan Timoteüs de dringende raad om toch vooral vast te houden aan zijn geloof in Hem. Hij zegt dat dit strijd kost, maar dat het belangrijk is om die vol te houden tot het moment van de verschijning van onze Heer Jezus Christus. (1) Dat is het moment dat Jezus terugkomt. En dan zegt hij over die verschijning er achteraan: ... welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning van de koningen en de Heer van de heren. (1)

Wat heeft dat met feest te maken?

Hij zegt dus: ‘Wanneer Jezus terugkomt, zal Hij op dat ogenblik zichtbaar worden als de koning die over alle regeerders van de aarde zal regeren. Je zult Hem dan niet zien als de “man van smarten”, lijdend omwille van onze bevrijding van de zonde, maar als de grote overwinnaar, aan wie alle vorsten van de aarde onderworpen zullen zijn. En zijn verschijning zal vol glans en grootheid zijn.’

Maar wat heeft dat met feest te maken? Het antwoord is: alles! Jesaja roept: Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEER gaat over u op. (2) Hij zegt: ‘Maak je klaar, laat vandaag al het licht van God over je leven schijnen.’ Door Johannes weten we inmiddels dat Jezus dat licht van God is (3). Jesaja zegt dus eigenlijk: ‘Laat Jezus vandaag schijnen over je leven.’ En hij gaat dan verder: ‘Want als dat Licht straks in zijn volle glorie komt, komt dat voor jou. Het komt om je op te nemen en je te laten delen in de heerlijkheid, glans en grootheid van God zelf!’

Wat een feest! Jezus is je toekomst!

Het beste van het beste

Nu, zijn heerlijkheid zal gepaard gaan met een echt feest! Jezus zal je bij zich roepen. En om je trouw aan Hem en je leven voor Hem zal Hij tegen je zeggen: ‘Goed gedaan, ga de feestzaal in en geniet mee van het feest dat Ik geef!’ (4)

Bij dat feest behoort een geweldig feestmaal. Jesaja vertelt dat dit zal plaatsvinden op de berg Sion: En de HEER van de heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. (5) Het beste van het beste zal voor dat feest beschikbaar zijn.

En het aantal feestgangers zal enorm zijn. Jezus zei: ... zij zullen komen van oost en west en van noord en zuid en zij zullen aanliggen (aan tafel - AvdS) in het Koninkrijk van God. (6) Dit feestmaal behoort dus tot zijn beloning voor jou, wanneer je voor Hem leeft en Hem verwacht.

Nu al feestvieren

Daarom hebben christenen alle reden om vandaag al feest te vieren. Laten we dat doen! Laten we van onze samenkomsten een feest maken en ons verheugen in wat Hij heeft gedaan en in wat Hij bezig is voor te bereiden. Laten we Hem toejuichen en genieten van het feit dat Hij nu al bij ons is. Laten we luisteren naar zijn woord en Geest en maaltijden houden, het brood eten en de wijn drinken als een feest ter ere van Hem. En laten we elkaar bemoedigen en zeggen: ‘Hij komt!’

Laten we op die manier ons voorbereiden voor dat grote feest. Het komt steeds dichterbij! Want de Koning zegt: Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. (7)

                 Meer hierover vind je in het boek ‘Komt de
                     christen voor Gods troon?’ Lees verder ...


Uit de Bijbel:

(1) 1 Timoteüs 6:13-15.
Ik beveel voor God, ..., dat gij dit gebod
     (om de goede strijd te
     strijden en het
     eeuwige leven te
     grijpen - AvdS)
... handhaaft tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning van de koningen en de Heer van de heren.

(2) Jesaja 60:1.
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEER gaat over u op
    
(net als ‘s morgens de
     zon - AvdS).

(3) Johannes 8:12.
Wederom dan sprak Jezus tot hen en zei: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben.

(4) Matteüs 25:21.
Zijn heer zei tot hem: Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.

(5) Jesaja 25:6.
En de HEER van de heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen.

(6) Lucas 13:29.
En zij zullen komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk van God.

(7) Openbaring 22:12.
Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Ben je gezegend? Laat het mij weten via het Gastenboek
onder Contact.
Heb je vragen of commentaar? Gebruik de pagina Contact.ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina. 


                           We hebben God nodig,
                        omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                               de reden van ons bestaan.Print de pagina hier uit ...