de weg naar je bestemming

Je kunt echt in de knel zitten

door wat mensen doen of door omstandigheden of gebeurtenissen. Vooral als dingen maar voortduren en...

lees meer...

In onze relatie met God

draait veel om de vraag: Is God blij met wie we zijn en wat we doen? Daarom is het goed om even stil...

lees meer...

Gebed voor het nieuwe jaar.

David bidt in Psalm 51 een gebed dat heel passend kan zijn voor ons voor het nieuwe jaar. Meer dan o...

lees meer...

Waarom al die boodschappen?

 

  Waarom al die boodschappen?

                                                  Arie van der Stoep

We zijn rijk! We hebben het volle Woord van God, de Bijbel. We hebben Gods voorziening om voor eeuwig gered te zijn. En alle mogelijkheden om een leven uit Hem te leven door de kracht van de Heilige Geest. Geschenken van God! En daartoe behoort ook het openen van het Woord.

Dit laatste doen we natuurlijke zelf al: gewoon de Bijbel opendoen en lezen wat God heeft laten neerschrijven. Psalm 119:130 zegt: Het openen van uw woorden verspreidt licht, ... (1) Maar er is nóg een vorm van ‘openen’.

Dat is wanneer iemand onder leiding van de Heilige Geest toont wat God door een bepaald bijbelgedeelte wil zeggen. Wat Hij daarin hééft gezegd en wat Hij daar doorheen nu tegen óns zegt. Dat is een vorm van openbaring. Die vorm van openen maakt een Bijbelwoord actueel.

Dienen vanuit een gave

God laat dit doen door mensen die Hij daarvoor heeft geroepen (2). Want net zoals Hij in het Nieuwe Testament mensen riep tot deze en andere ‘bedieningen’, zo doet Hij dat nu nog.

Een bediening is een verantwoordelijkheid en een kracht om namens de Heer Jezus mensen en gemeenten te dienen vanuit een gave die God iemand daartoe heeft gegeven (3).

Zoals God in de tijd van het Oude Testament profeten riep om bijvoorbeeld Israël aan te bemoedigen om de tempel te herbouwen - denk aan Haggaï en Zacharia (4) - zo roept Hij in deze tijd mensen om ons te bemoedigen en aan te sporen om Jezus tegemoet te leven (5). Om mensen terug te leiden naar de waarheid van Gods Woord en naar zijn hart.

‘Heel’ in geestelijke volwassenheid

Want God wil voor ons de volle zegen van een leven met en uit Hem, de volle vreugde daarvan ook, ja, de maat van de wasdom van de volheid van Christus (6). Dat is dat, zoals heel het wezen van God in Jezus woont, zo ook wij ernaar toe zullen groeien, dat heel het wezen van Jezus in ons zal wonen (*).

Dat is geestelijke volwassenheid. Jezus was daarin zó ‘heel’, dat Hij in staat was om de wil van God te verstaan en te volbrengen. Zelfs door lijden, sterven en opstanding heen. Alleen wie zo, als Hij, is losgemaakt van alle eigendunk en eigenbelang en van het volgen van z’n eigen wil, kan Gods wil dwars door lijden, dood en opstanding heen volgen.

Waarom dus al die boodschappen uit Gods Woord, door zovelen gebracht? Omdat Gods hart naar ons uitgaat en Hij ons wil laten komen tot zijn heerlijke doel voor ons (7). En wie ze mag doorgeven, wordt er zelf rijker door! 

 

  Hier uitprinten ... 

 

Uit de Bijbel: 

 

 

 

 

 

(1) Psalm 119:130.
Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.

(2) 1 Timoteüs 1:12.
Ik breng dank aan Hem, ..., Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft.

(3) Efeziërs 4:11-12.
En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.

(4) Ezra 5:1.
... Haggai, en Zacharia, ..., traden bij de Judeeërs die in Juda en Jerusalem woonden, als profeten op in de naam van de God van Israël. Toen maakten Zerubbabel, ..., en Jesua, ..., zich op en begonnen te bouwen aan het huis van God, ...; en de profeten van God stonden hun met hun hulp terzijde.

(5) 1 Tessalonicenzen 1:9-10.
Want zelf verhalen zij ... hoe ... jullie je van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, ...

(6) Efeziërs 4:13.
Totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus.

(*) Zie Kolossenzen 2:9-10 en Galaten 2:20.

 

  

 

 


(7) 1 Tessalonicenzen 2:11-12.
... God ..., die jullie roept tot zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid.

 

 

 


Reageren? Dit kan via het Gastenboek of via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: gebruik het berichtenvak op de pagina Contact