de weg naar je bestemming

Je kunt echt in de knel zitten

door wat mensen doen of door omstandigheden of gebeurtenissen. Vooral als dingen maar voortduren en...

lees meer...

In onze relatie met God

draait veel om de vraag: Is God blij met wie we zijn en wat we doen? Daarom is het goed om even stil...

lees meer...

Gebed voor het nieuwe jaar.

David bidt in Psalm 51 een gebed dat heel passend kan zijn voor ons voor het nieuwe jaar. Meer dan o...

lees meer...

Liederen als in de nacht...

 

   Liederen als in de nacht...

                                                  Arie van der Stoep

Israël verkeerde in grote nood. Z’n afval van God en alle kwaad dat het had bedreven, had het buiten de beschermende omheining van de gemeenschap met God gebracht. Het rijk van de Assyriërs, Assur, had het in z’n macht gekregen en zaaide er dood en verderf.

Maar God kon het lijden van zijn volk niet langer verdragen. Assur was te ver gegaan en Hij was zeer vertoornd (1). Hoe durfden ze zijn volk dit aan te doen! En God sprak. Door de profeet Jesaja klonk zijn oordeel over Assur:

Zie, ... zijn toorn brandt en een zware rook stijgt op, zijn lippen zijn vol gramschap, zijn tong is als een verterend vuur; ... om volken te schudden ... en zo ging het verder (2).

Een tijd van voorbereiding

Maar dan, plotseling, alsof God een overstap maakte, veranderde de toon van Jesaja’s woorden en sprak Hij tot Israël, troostend - Hij hield zoveel van hen - : Bij jullie zullen liederen klinken, liederen als in de nacht waarin men zich voorbereidt voor een feest, ... (3).

‘Zoals mensen die zich voor het feest van de volgende dag klaarmaken en zich geen tijd gunnen om te gaan slapen, zo zullen jullie zijn,’ zegt Hij, ‘zo vol vreugde’. Zoals ook wij mogen zijn! Het kan nacht voor ons zijn. Maar bij God is de nacht een tijd van voorbereiding.

Misschien is dit moeilijk te aanvaarden, als je kijkt naar je eigen problemen of naar alle chaos, tumult en onzekerheid om je heen. Of ook naar de gevolgen van een verkeerde weg die je ging.

Komen op de berg van de Heer

Maar God is een God van genade (4). Zoals God voor Israël ingreep en het te hulp kwam, zo is Hij ook voor ons in die duisternis onze Helper (5). Hij zal de kracht ervan over ons verbreken en zijn licht in ons hart laten schijnen. Ook bij ons mogen er liederen klinken, als in de nacht waarin men zich voorbereidt voor een feest. Dat is voor ons het perspectief van deze profetische woorden.

We kunnen het moeilijk hebben met de nacht waarin de wereld verkeert, of met die van onze eigen omstandigheden. Maar tegelijk mag er bij ons ... vreugde van hart zijn als van iemand die voortschrijdt bij de fluit om te komen op de berg van de HEER, ... (3).

Want daar willen we zijn, op die plaats waar Hij woont. De plaats van gemeenschap met God nu en van de ontmoeting met Jezus, straks, wanneer Hij komt op de wolken (6).   

 

  Print hier uit ... 

Uit de Bijbel: 
 

 

 

 

(1) Zacharia 1:15.
... Ik ben zeer toornig op de overmoedige volken, die, terwijl Ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade.

(2) Jesaja 30:27-28.
Zie, de naam van de HEER komt van verre - zijn toorn brandt en een zware rook stijgt op, zijn lippen zijn vol gramschap, zijn tong is als een verterend vuur; zijn adem is als een overstromende beek, die tot de hals reikt - om volken te schudden in de zeef van verderf, terwijl een bit dat doet dwalen, tussen de kaken van de natiën ligt.

(3) Jesaja 30:29.
Bij jullie zullen liederen klinken als in de nacht, waarin men zich wijdt (= voorbereidt - AvdS) voor een feest, en zal er vreugde van hart zijn als van iemand die voortschrijdt bij de fluit om te komen op de berg van de HEER, tot de Rots van Israël.

 


(4) Jesaja 30:18.
Daarom verlangt de HEER ernaar jullie genadig te zijn, en daarom zal Hij zich verheffen (= zal Hij opstaan - AvdS) om zich over jullie te ontfermen, want de HEER is een God van recht: welzalig allen die op Hem wachten.

(5) Hebreeën 13:6.
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Heer is mij een helper, ik zal niet vrezen; ...

 

 

 

 


(6) Openbaring 1:7.
Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ....

 

 

 


Reageren? Dit kan via het Gastenboek of via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: gebruik het berichtenvak op de pagina Contact