de weg naar je bestemming

Je kunt echt in de knel zitten

door wat mensen doen of door omstandigheden of gebeurtenissen. Vooral als dingen maar voortduren en...

lees meer...

In onze relatie met God

draait veel om de vraag: Is God blij met wie we zijn en wat we doen? Daarom is het goed om even stil...

lees meer...

Gebed voor het nieuwe jaar.

David bidt in Psalm 51 een gebed dat heel passend kan zijn voor ons voor het nieuwe jaar. Meer dan o...

lees meer...

Hoever durven we te gaan?

 

   Hoever durven we te gaan?

                                                  Arie van der Stoep

Jarenlang hadden Abraham en Sara gebeden. Tenslotte was hij geboren, de zoon die God hun had beloofd, Isaak. Wat waren ze gelukkig! Vooral omdat daaruit bleek dat God doet wat Hij belooft. Toen kwam die opdracht...

Isaak moet ongeveer 16 jaar oud zijn geweest. Plotseling zei God: ‘Abraham, neem de jongen, van wie je zoveel houdt. Ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op de berg die Ik je zal aanwijzen’ (1). Hoe reageren wij op wat God zegt, vooral als dit ongerijmd lijkt of moeilijk?

En dan blijkt wat voor een man Abraham was. En ook waarom God juist hem had gekozen om zijn plan met de wereld uit te voeren en uit hem zijn eigen Zoon geboren te laten worden. Abraham ging!

Het ultieme offer

Zijn hart moet zeer bezwaard zijn geweest. Zo kende hij God niet. Maar hij stribbelde niet tegen. Eén gedachte was steeds in hem: ‘Is God niet in staat om mijn zoon zelfs uit de doden op te wekken?’ (2)

Ja, en nu moeten we daar gelijk iets bijzeggen. Ons zal God zo’n opdracht nooit geven, een opdracht om te beschikken over leven of dood. We moeten ons realiseren dat God hier een unieke situatie schept, waarin Hij voor ons voor-afbeeldt wat Hijzelf zou gaan doen. Namelijk het ultieme offer brengen dat een vader kan brengen: zijn eigen Zoon daadwerkelijk offeren. Want wij mochten niet verloren gaan!! (3)

En de Zoon zelf? Net als Isaak stemde Die daarmee in: ‘Vader, uw wil geschiede!’ (4) Abraham moest dit doen, opdat wij zouden begrijpen welk offer God voor ons bracht.

Zulk geloof ziet God

Hierin ligt een vraag: wat kan God óns toevertrouwen: mensen, de uitvoering van zijn plannen? Hoever reiken onze gehoorzaamheid en toewijding aan Hem, ons geloof in Hem? Lijken wij op Abraham, op Jezus? Zijn we als Isaak? Wat een geloof in God en vertrouwen in zijn vader moet die jongen hebben gehad! Zulk geloof ziet God. En Hij beantwoordt het.

Want weliswaar ging Hij met Abraham en Isaak tot het uiterste, maar Hij bracht ook uitredding. Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, ... schreef Paulus (5). God weerhield Abraham ervan om zijn zoon te doden en gaf een ram in Isaaks plaats. En dat was opnieuw een beeld van Jezus, die als ‘Lam van God’ stierf voor ons (6).

Blijft die ene vraag: hoever kan God met ons gaan? Hoever durven wij te gaan met Hém? (7) 

 

  Print deze boodschap hier uit ...  

Uit de Bijbel: 
 

 

 

 

 

(1) Genesis 22:1-2.
Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem: Abraham, en deze zei: Hier ben ik. En Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die je liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen, die Ik je noemen zal.

 

 

 


(2) Hebreeën 11:17-19.
Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht, ... Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen.


(3) Romeinen 8:32.
Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

(4) Matteüs 26:42.
... Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat Ik die drink, uw wil geschiede!

 

 

 


(5) 1 Korintiërs 10:13.
... God is getrouw, die niet zal gedogen, dat jullie boven vermogen verzocht worden, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, ...

(6) Johannes 1:29.
De volgende dag zag hij (= Johannes de Doper - AvdS) Jezus naar zich toe komen en zei: Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

(7) Psalm 18:30.
Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur.


Reageren? Dit kan via het Gastenboek of via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: gebruik het berichtenvak op de pagina Contact