de weg naar je bestemming

De weg die we gaan,

is niet altijd gemakkelijk. Vooral als we, zoals David dat noemt, willen gaan 'in de rechte sporen',...

lees meer...

Het komt uit je hart!

Wat? Kijk onderaan de pagina Home naar het filmpje. Dan zie je hoe het aanbidden van God eruit kan z...

lees meer...

Jezus' dood was ongewoon.

De oorzaak ervan ook. Wat Hij aan het kruis doormaakte, zal echter niemand ooit kunnen navertellen....

lees meer...

Dat is wat we zullen ervaren!

 

   Dat is wat we zullen ervaren!

                                                  Arie van der Stoep

Dit is een moeilijke tijd. Moeilijk om te weten waaraan we goed doen, en moeilijk vanwege alle crisisomstandigheden die we tegenkomen. Toch, in geloof zeggen we mét David: Hij leidt mij in de rechte sporen (1). En met Jezus, toen Hij naar het kruis ging: ... de Heer HEER (= mijn Vader) helpt mij (2).

Dit laatste lezen we niet in het Nieuwe Testament, maar in het Oude. Zoals daarin - eeuwen vooraf - veel meer over Jezus werd geopenbaard. Zo sprak Jezus door Jesaja al: Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel (3).

Naar Gods doel voor ons

Deze vreselijke ervaring maakte voor Jezus deel uit van de weg die Hij moest gaan, van wat voor Hem de rechte sporen uit Psalm 23 waren. Of: het ‘spoor van de gerechtigheid’, zoals een andere vertaling zegt (1). Dat is de weg van het brengen van redding, hulp en herstel.

Maar ook ons wil God langs het ‘spoor van de gerechtigheid’ leiden. Om ook door ons, als discipelen van Jezus, onder zijn leiding redding, hulp en herstel te brengen voor de wereld. Voor onze omgeving.

Zo’n weg gaan, is niet altijd gemakkelijk. Maar die brengt ons wel naar Gods doel voor ons: de volmaaktheid. Naar de bestemming waarover David sprak: Ik zal in het huis van de HEER verblijven tot in lengte van dagen - ik zal nu en voor eeuwig in Gods nabijheid mogen wonen (Psalm 23:6b).

Hij zal mij nooit verlaten

Dat spoor van de gerechtigheid volgen, behoort namelijk tot het leven uit God. Het leven vanuit zijn kracht en liefde, dat vruchten voortbrengt en liefde en genade uitdeelt (4). Tot glorie voor Jezus en tot zegen van de wereld. Het is de weg van het volgen van het Lam dat zijn leven voor die wereld gaf! (5)

Daarom, al kost ons dit soms lijden en hebben we het daar moeilijk mee, we zeggen mét Jezus, toen Hij naar het kruis ging: ... de Heer HEER helpt mij, daarom werd (word) ik niet te schande! (2) Gods doel voor mij zal ik bereiken. Hij zal mij nooit verlaten (6).

Om die reden moedigt de Hebreeën-schrijver ons aan: Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën, en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat hetgeen kreupel is, niet uit het lid zal geraken, doch veeleer zal genezen (7). Dat is wat we, die weg gaande, zullen ervaren!

 

  Print hier uit ...  

Uit de Bijbel: 

(1) Psalm 23:3.
... Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naam wil.
    Psalm 23:3 (HSV).
... Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.

(2) Jesaja 50:7.
Maar de Heer HEER helpt mij, daarom werd ik niet te schande; ... (Integendeel, door het gaan van die weg werd Jezus de grote overwinnaar die zelfs de dood overwon - AvdS).

(3) Jesaja 50:6 (Oude testament).
Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel.
    Matteüs 26:67; 27:67 (Nieuwe Testament).
Toen spuwden zij Hem in het aangezicht en sloegen Hem met vuisten; anderen sloegen Hem in het gelaat ...
Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus geselde hij ...

 

 

 

 

 

 


(4) Filippenzen 1:9-11.
... Dan zullen jullie rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus (= tegen de dag dat Hij terugkomt - AvdS), vervuld van de vrucht van gerechtigheid, ...

(5) Openbaring 14:4.
... Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat...


(6) Hebreeën 13:5b.
... Hij heeft gezegd: Ik zal je geenszins begeven, Ik zal je geenszins verlaten.


(7) Hebreeën 12:12.
Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën, en maakt een recht spoor met jullie voeten, opdat hetgeen kreupel is, niet uit het lid zal geraken, doch veeleer zal genezen.


Reageren? Dit kan via het Gastenboek of via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: gebruik het berichtenvak op de pagina Contact