de weg naar je bestemming

Meer dan alle goede voornemens

is er kracht in dát waarin Petrus ons is voorgegaan. Wanneer we hem daarin volgen, ervaren we...

lees meer...

We vieren Kerstmis!

Met een heel realistische boodschap, die te maken heeft met verleden, heden en toekomst. En die ons ...

lees meer...

De wortels van ons geloof

zijn voor ons van doorslaggevend belang. We steunen erop en putten er kracht uit. Ze zijn zo sterk, ...

lees meer...

Leven uit Hem

Elke week (of twee weken) een woord vanuit de Bijbel, het Woord van God.
Omdat we er willen zijn voor Hem en omdat Jezus ons leven is (Kolossenzen 3:4)
Want uit Hem en door Hem tot Hem zijn alle dingen ... (Romeinen 11:36)

                                              Wekelijks een linkje gemaild krijgen naar het nieuwe 
                                                      onderwerp? Klik hierop:
Service van Kommm!... .


 

 Ook deze week nog ...


   Sterker dan alle goede voornemens 

                                                                     Arie van der Stoep

Een nieuw jaar! Dat bepaalt je erbij, dat in de wereld om ons heen niets zeker is. En dat het nieuwe jaar een vraagteken is. Maar ook dat God je punt van vastheid, van zekerheid is. Dat we mogen leven onder de enorme zegen van het kennen van Hem en het zijn van zijn eigendom. En nog meer.

Een paar weken geleden lazen we hier het artikel over één van de wortels van ons geloof (*). Daarin werden we herinnerd aan Petrus. Hoe hij exact de kern ervan uitsprak: U bent de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God! (1) Dat is een erkenning, een belijdenis. Niet zomaar een mooie uitspraak, maar een woord van kracht.

Elke keer dat je dit bewust uitspreekt, zet je een stap. Een stap met een uitwerking. Allereerst in je eigen hart, je eigen leven. Maar ook in de geestelijke wereld. Die wereld waarvan we zelf deel uitmaken en waarin uiteindelijk alle beslissingen vallen. Het heeft daar invloed. Waarom?

Waar je staat in de geestelijke wereld

Omdat we met het uitspreken van deze belijdenis een geestelijke waarheid verkondigen, proclameren. Zo’n waarheid, Gods waarheid, heeft in die wereld kracht (2). Die betekent een verzwakking van de krachten van het rijk van de duisternis. Ook al zie je in de zichtbare wereld om je heen de gevolgen daarvan misschien niet direct, in de geestelijke wereld worden die ondervonden.

Je zegt daarmee namelijk DE waarheid. DE waarheid die over alles regeert. Je laat het scheppende Woord van God horen, een uitspraak die bewaarheid wordt. Je doet wat een heraut doet: de heerlijkheid van de Koning proclameren, aankondigen.

En voor jezelf laat je daarmee zien waar je staat in de geestelijke wereld. Het is een keuze waarmee je Jezus volgt. Die heeft gevolgen. Daarom zei Jezus tegen Petrus: ‘... op deze Rots, op deze uitspraak over Mij, zal Ik mijn gemeente bouwen’ (3).

Onder Jezus’ heerschappij

Weliswaar maakt deze uitspraak je nog meer tot een mikpunt van de vijand - de satan en zijn rijk - maar tegelijkertijd brengt hij je binnen de gelederen van de Overwinnaar. Je staat niet langer alleen tegenover de negatieve krachten die in de wereld opereren (4).

Daarom zegt Paulus steeds dingen als: Houdt dus stand... (Galaten 5:1), ... om te kunnen standhouden (Efeziërs 6:11), ... stelt u dan op, ... (Efeziërs 6:14). En door deze allergrootste waarheid uit te spreken, doe je dat. En doe je nog meer.

Je geeft daarmee richting aan je eigen denken, voelen en willen en stelt die onder Jezus’ heerschappij (5). Het sterkt je en geeft je een basis voor je houding tegenover mensen en dingen die gebeuren. En tegenover jezelf. En nog iets.

Bepalend voor je leven

Je verklaart je daarmee één met al die ‘geloofsgetuigen’, die in hun leven eveneens die vijandige krachten hebben moeten weerstaan (6). En één met de legioenen engelen die, net als wij, Jezus vereren en God aanbidden.

Zo dit nieuwe jaar tegemoet gaan, maakt je sterker dan alle goede voornemens bij elkaar. Spreek hem hardop uit, dagelijks, in elke situatie, tot zijn eer, die waarheid, die belijdenis: ‘Jezus is de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God’ (1).

Je zult het merken: het zal bepalend zijn voor je leven. Je leven uit Hem die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed ... (7). Het zal je dieper met Hem verbinden. 

 

  Print hier uit ...  


              De vorige keer: 
               
De realistische boodschap van
                Kerstmis
.

                De keer daarvoor
               
Die vlam zal in ons blijven branden!

                Kijk, luister en zing mee met: 
               
How great Thou art (uitvoerenden
                onbekend)   (onderaan pag. Home).

Uit de Bijbel: 

 

 

 

 

(*) Lees:Die vlam zal in ons blijven branden!(LH-103).


(1) Matteüs 16:13-16.
... Hij zei tegen hen: ... wie zeggen jullie, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde ...: U bent de Christus (= de Gezalfde, de Messias, de Redder - AvdS), de Zoon van de levende God!

 

 

 

 

 


(2) Hebreeën 4:12.
Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en lichaam, ..., en het schift overleggingen en gedachten van het hart; en geen schepsel is voor Hem verborgen, ...

 

 

 

 

 

 
(3) Matteüs 16:18.
... en op deze petra (= op deze uitspraak over Mij - AvdS) zal Ik mijn gemeente bouwen ...

 

 

 


(4) Efeziërs 6:12.
... wij hebben ... te worstelen tegen ... de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

 


(5) Filippenzen 2:13.
... God is het, die ... zowel het willen als het werken in jullie werkt.

 

 

 


(6) Hebreeën 11:33-34, etc..
Die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling van de belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd ... hebben.

 

 


(7) Openbaring 1:5-6.
... Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed ... Hem zij de heerlijkheid ... 

 

 

 

 

 

 


Reageren? Doe dat via het Gastenboek of via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .* Gezegend door dit artikel? Geef de zegen door!
   Kopieer hier de link:
             kommm.nl/pages/leven-uit-hem.php 
   en plaats die in je mail(s).
* Of print het artikel uit voor een persoon, groep of je gemeente. 
* © COPYRIGHT: Dit artikel overnemen/publiceren in een blad of
   ander publiek medium, kan alleen na toestemming van de schrijver
   en eigenaar van deze website.
   Vraag erom via het berichtenvak onderaan de pagina Contact.
  


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Bookmarks of Bladwijzers.