de weg naar je bestemming

God spreekt!

Bij de schepping zei Hij: 'Er zij licht!' En er was licht. Maar God spreekt nog steeds. Wie dichtbij...

lees meer...

Jezus zien in zijn heerlijkheid?

Ja, dat gaat gebeuren. Maar dan is zijn verschijning op de wolken al voorbij. En wat ons betreft, wa...

lees meer...

Het zal voorbij zijn,

alle vragen, verwarring en geestelijke onderdrukking, daar, in dat wijd uitgestrekte land, waar we o...

lees meer...

Bijbelleescursus op YouTube

 Van Genesis tot Openbaring - 26 videolessen op YouTube

• Van voor naar achteren door de Bijbel heen.
• Deze al lezende beter leren kennen en de betekenis van
   gebeurtenissen begrijpen.
• Hoe met de Bijbel om te gaan.
• Samenhang Oude en Nieuwe Testament.
• Vruchtbaar voor wie de Bijbel wel en wie die nog niet kent.
• Gods grote plan daarin voor de wereld, Israël, de gemeente
   en jezelf.
• De betekenis ervan voor je leven en toekomst en je omgang
   met God.

Voor iedereen geschikt en beschikbaar. 
Elke les: ± 1½ uur. 

Naar de Bijbelleescursus op YouTube: Klik hier ... .

Dit zijn video-opnamen van een in 2015/'16 in Oegstgeest
voor de VEG-gemeente Leiden gegeven cursus.

 


Hoe en wat: 

Om een bepaalde les te zien op YouTube:
           Klik hieronder op het oranje nummer van die les.

Wat je nodig hebt voor de lessen: volg les 1 (klik daarop).

Een speciale bijbelstudie over de relatie tussen Exodus en Jezus,
           die veel inzicht geeft, is les 12. Meer hierover: Klik hier... .
 Inhoud van de lessen:
 
           (klik op het oranje nummer
           om de les op YouTube te zien)

Les 1   Startles: Hoe pakken we het aan + wat heb je nodig? (Je kunt
           natuurlijk ook proberen om de lessen zonder deze dingen te
           volgen). Tijdlijn; samen de Bijbel bekijken; de eerste verzen van
           Genesis.

Les 2   De schepping; de mens naar Gods beeld; het paradijs; hoe de
           zonde en de dood in de wereld kwamen; Gods plan.

Les 3   Adam en Jezus; Kaïn en Abel; Henoch; Noach en de zondvloed.

Les 4   God roept Abram; Abram en Lot; indrukwekkende openbaring
           van God: grote beloften aan Abram.

Les 5   Gods beloften aan Abram (vervolg) en zijn verbond met hem;
           Abram wordt Abraham; Hagar en Ismaël; Lot en Sodom; Abraham
           moet Isaak offeren.

Les 6   'Kinderen van Abraham'; Abram offert Isaak; een vrouw voor Isaak
           gevonden!; geboorte van Jakob en Esau; strijd om het
           eerstgeboorterecht.

Les 7   Jakobs vlucht naar Laban; de ladder naar de hemel; Jakob worstelt
           met een engel; zijn naam wordt: Israël.
           Jozef verkocht naar Egypte; de farao droomt; Jozef onderkoning
           van Egypte; schrik: zijn broers ontdekken: de onderkoning is Jozef!

Les 8   Jakob (Israël) naar Egypte; zijn nakomelingen in slavernij; Mozes
           wordt geboren; prins van Egypte; zijn vlucht; God roept hem om
           Israël te redden.

Les 9   Perioden in de (bijbelse) geschiedenis; roeping van Mozes
           (vervolg); God slaat Egypte; instelling van het Pascha; uittocht
           van Israël uit Egypte.

Les 10  Leren lezen: Jesaja 50:4-6. Cursusschrift bijwerken. Een pad door
            de zee voor Israël; gebeurtenissen in de woestijn; ontzagwekkende
            openbaring van God aan Israël; de Tien Geboden (de Tien Woorden).

Les 11  Onze woestijn; een koninkrijk van priesters; Gods verbond met
            Israël; de stenen 'tafelen'; het drama met het gouden kalf; Mozes,
            middelaar tussen God en het volk; de tabernakel; vertrek van de berg. 

Les 12  'God doet iets nieuws!' - Over de uitvoering van zijn grote
            plan,
over de unieke dingen die Hij daartoe in Exodus deed, over
            hoeveel dit met Jezus en het Nieuwe Testament te maken heeft en
            over de betekenis van het Oude Testament voor ons.
            Om de samenvatting van deze les te lezen of uit te printen:
                                                 Klik hier ... en kijk onderaan die pagina.

Les 13  Praktisch: Psalmen lezen. Israël vertrekt van de berg Horeb; de
            twaalf verspieders; Israël 40 jaar in de woestijn; het Overjordaanse
            veroverd; Mozes’ dood; de nieuwe, dappere leider: Jozua; de val
            van Jericho.

Les 14  God baant voor Israël een weg door de Jordaan; verovering van
            Kanaän; de plaats van de stam Levi; het boek Jozua; de richters; God
            roept Samuël (als kind) tot profeet en richter.

Les 15  Psalmen lezen - hoe lees ik Psalm 27:4? Samuël, door God gebruikt;
            Israël wenst te zijn als andere volken; Saul, de ongehoorzame koning;
            David, de bevrijder, de man naar Gods hart, de herder-koning. 

Les 16  Psalmen lezen: Psalm 105 + 104. David op de tijdlijn. Via David zicht
            op Jezus
. Zijn leven en strijd. Hoe profetie werkt. Vervulling van Gods
            beloften door David. Samenzwering. David zet Salomo op zijn troon. 

Les 17  Tijdlijn: God zoekt en roept mensen. Hoe Gods liefde zichtbaar
            wordt. David/Jezus - Gods koning: één met Gods wil. Salomo ‘s rijkdom
            en wijsheid (o.a. het probleem van de twee hoeren); vredevorst; type
            van Jezus; Gods belofte vervuld; tempelbouw. Hoe hij toch onderging.

Les 18  Psalmen lezen: Psalm 23. Gods tempel vanaf Mozes tot vandaag.
            Salomo’s wijsheid en ondergang. Twee rijken: Juda en Israël. Jerobeam.
            Een nieuwe godsdienst in Israël. De koningen van Israël; Achab.

Les 19  Mozes’ profetie over de toekomst van Israël. De afval. Naderend
            onheil. Strijd: God en de afgoden, koningen en profeten, Elia en Achab.
            Het vuur uit de hemel.

Les 20  Elia en de ontmoediging. Profetenscholen. Elia’s ‘hemelvaart’. De Elia
            die komen zal. Elisa en de wonderen. Israëls afkerigheid. Kanaän, Gods
            land. Machtige staten. De 10 stammen weggevoerd in ballingschap.

Les 21  Indeling Nieuwe Testament. Israël toch niet verstoten? Hizkia: terug
            naar God; het grote kwaad onder Manasse; profetie van Jeremia; Juda
            in ballingschap; Jerusalem en tempel verwoest; profetie over de 70
            jaren. 

Les 22  Overzicht van de geschiedenis tot nu toe. De wereldrijken in de tijd van
            de ballingschap. De rol van Jesaja en Jeremia. De profetie van het
            dal van de dorre doodsbeenderen + die van de twee stukken hout. De
            rol van Daniël, Ezra en Nehemia
. De terugkeer en de rol van Kores,
            de koning van Perzië. De herbouw van Jerusalem en de tempel. 

Les 23  De tempel van God. Het grote licht: Jezus. Zijn geboorte aangekon-
            digd. Johannes de Doper; het Lam van God. Jezus en Adam; zijn
            optreden en discipelen; Petrus’ belijdenis. 

Les 24  Jezus’ voorgeslacht. God roept mensen. Jezus riep/roept discipelen.
            Hij zend ze ook uit. De kern van het Evangelie. De belofte van de
            Vader. De uitstorting van de Heilige Geest. 

Les 25  ‘Nakomelingen’ van Jezus. De belofte van de Vader uitgestort.
            Ontstaan van de gemeente. Vervolging. Saulus, de vervolger, wordt
            Paulus, de apostel voor een ‘volk uit de heidenen’. Wijzelf op de tijdlijn.
            Het komende, grote feit: Jezus komt terug! Onze ‘hemelvaart’

Les 26  Ons nieuwe lichaam na de opstanding. Onze ontmoeting met Jezus,
            de Rechter en Koning, voor zijn troon. Het loon dat Hij zal geven. Zijn
            vrederijk op aarde en onze plaats daarin. Wat er met de satan zal
            gebeuren. Het oordeel. De nieuwe hemel en aarde. Samen de cursus
            afsluiten
.