de weg naar je bestemming

Meer dan alle goede voornemens

is er kracht in dát waarin Petrus ons is voorgegaan. Wanneer we hem daarin volgen, ervaren we...

lees meer...

We vieren Kerstmis!

Met een heel realistische boodschap, die te maken heeft met verleden, heden en toekomst. En die ons ...

lees meer...

De wortels van ons geloof

zijn voor ons van doorslaggevend belang. We steunen erop en putten er kracht uit. Ze zijn zo sterk, ...

lees meer...

Bevrijding van demonen (4)

Serie ‘Demonen’

4. BEVRIJDING VAN DEMONEN

door Arie van der Stoep


Demonen zijn ronduit beangst voor Jezus: 'En de onreine geesten wierpen zich voor Hem neder, telkens als zij Hem zagen, en zij schreeuwden...' (Marcus 3:11a). '... Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. Ik smeek U, dat Gij mij niet pijnigt. Want Hij gaf de onreine geest bevel van de man uit te varen' (Lucas 8:28-29). 'Gij gelooft, dat God één is?... Dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen' (Jakobus 2:19). Dat merken we ook vandaag, als zij door bijvoorbeeld te vloeken, te schreeuwen of te gillen zich uiten door de mond van degenen die onder hun juk leven.


Zij weten en erkennen dat Jezus de allerhoogste autoriteit over hen heeft: 'En de onreine geesten wierpen zich voor Hem neder, telkens als zij Hem zagen, en zij schreeuwden, zeggende: Gij zijt de Zoon van God' (Marcus 3:11b). 'Jezus Christus, die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn' (1 Petrus 3:21b-22). 'En Hij (God) heeft alles onder zijn (Jezus') voeten gesteld...' (Efeze 1:22). Geen macht uit het rijk der duisternis kan voor Hem standhouden. Hij heeft hen ontwapend aan het kruis, hen tentoongesteld en zo over hen gezegevierd (Kolossenzen 2:14-15).
 

Basis

Hij deed dat door onze zonden op zich te nemen, zodat wij ervan gereinigd konden worden (1 Petrus 2:24). Hij heeft ons vrijgekocht met zijn reine bloed van elke schuld (1 Petrus 1:18-19), zodat de demonen geen recht meer op ons kunnen laten gelden. Dat proberen ze wel, maar in feite hebben ze geen been om op te staan, want alleen Hij heeft recht op ons leven. Ze kunnen dan ook geen stand houden, als het bevel klinkt om te gaan.

Een bevel? Ja, in het Koninkrijk der hemelen komt alles tot stand door het woord: Alle dingen zijn door het Woord geworden (Johannes 1:3). Ook zal Jezus de wetteloze doden door de adem van zijn mond (2 Tessalonicenzen 2:8), dat is: door de woorden die Hij spreekt en die vol zijn van de kracht van de Heilige Geest (Lucas 11:20). En ons, als zijn discipelen, heeft Hij uitgekozen om zijn grote daden en macht te verkondigen (1 Petrus 2:9-10). Dat gebeurt eveneens in de eerste plaats door het woord. Dus: door het aan mensen brengen van de boodschap van hun redding, maar ook door het aan demonen brengen van de boodschap dat zij moeten gaan.
 

In zijn naam

Aan zo'n bevel kunnen zij zich niet onttrekken, want het wordt uitgesproken in de naam van Jezus: 'En de [tweeën]zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam' (Lucas 10:17). Jezus geeft zelf de reden daarvan: 'Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen' (Lucas 10:19).

Dit is de basis waarop wij staan in de strijd om het behoud van mensen. Jezus verbindt aan de verkondiging van het Evangelie het zichtbaar worden van zijn gezag en aanwezigheid (Matteüs 28:18,20) en van zijn kracht en overwinning: 'Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven...' (Marcus 16:17).
 

Voorwaarden

Betekent dit dat iedere gelovige dit kan doen? In principe wel! Maar niet zomaar lukraak. Want wie zich ongewapend in verbinding met de vijand stelt, loopt kans in grote moeilijkheden te komen (Efeze 6:11-13). En niet alleen hij, maar ook degene die 'geholpen' wordt. Er gelden nu eenmaal bepaalde principes in het Koninkrijk van God.

Zo zond Jezus zijn discipelen niet alleen, maar twee aan twee uit. Zo is het belangrijk dat degene die bevrijdt, zelf vergeving van zonden ontvangen heeft en niet alleen weet dat hij/zij in de autoriteit mag staan, maar op dat moment ook de leiding van de Heilige Geest daartoe ontvangt (Johannes 15:5). Zo is ook het motief van die persoon belangrijk. Als dit trots is, het verlangen iets te zijn, zich waar te maken, dan kan dit uiterst gevaarlijk voor hem/haar zijn. Het enig juiste motief is, naast de leiding van de Heilige Geest, de bewogenheid en liefde van de Heer Jezus (1 Korintiërs 13:1-2; Johannes 17:26).
 

De toegangswegen sluiten

Al deze voorwaarden gelden voor ieder die met bevrijding bezig is. In de praktijk zal dit echter meestal niet ieder lid van de gemeente zijn. Vaak zal dit door leiders gebeuren en door mensen die met pastoraat bezig zijn.

Steeds weer blijkt dat God sommigen voor bepaalde taken 'gezalfd' heeft. Daardoor horen we regelmatig ook over mensen met een 'bevrijdingsbediening'. In zo'n bediening spelen onder andere de gaven van het spreken met kennis en van de onderscheiding van geesten een grote rol (1 Korintiërs 12:10).

Voor degene die bevrijding nodig heeft, is het eveneens belangrijk Gods principes te volgen. Als zonde een toegangsweg voor de vijand heeft geopend, moet deze beleden worden. Als die vergeven is, wordt daarmee de toegangsweg gesloten en kan de vijand moeilijk standhouden: hij verliest zijn houvast. Een zonde die heel vaak nog aanwezig is en een barrière vormt waarachter hij zich kan verschansen, is: zelf anderen niet vergeven hebben (Matteüs 6:14-15).

De allereerste voorwaarde voor degene die hulp vraagt, is echter dat die zich bekeerd heeft of dit alsnog doet. Bovendien moet hij/zij breken met de dingen die eventueel de oorzaak van de gebondenheid zijn.
 

Diagnose stellen

Maar hoe weet je nu of de problemen die iemand heeft, of de verschijnselen die je ziet, veroorzaakt worden door demonen? Soms is het wel duidelijk dat er één of meer demonen bezig zijn, maar in de meeste gevallen ligt dit niet zo. De strijd in een mens wordt doorgaans niet zo zichtbaar als in het begin van dit artikel aangegeven is. Sla je er toch maar een slag naar, zonder goed gefundeerd te zijn (1 Korintiërs 9:26), dan heb je een grote kans dat je schade toebrengt bij degene die hulp nodig heeft. Er zijn namelijk heel wat symptomen die net zo goed uit demonie als uit ziekte of een andere oorzaak kunnen voortkomen.

Een bekend voorbeeld is epilepsie. Bij de één wordt die veroorzaakt door demonie, bij de ander door een beschadiging of storing in de hersenen. Zo ligt het ook met depressies. Die zijn lang niet altijd het rechtstreekse gevolg van de aanwezigheid van een boze geest, maar kunnen lichamelijke of psychische oorzaken hebben.

Uit deze voorbeelden is te zien dat het belangrijk is een diagnose te kunnen stellen. Daarvoor is zowel kennis en ervaring als onderzoek en openbaring nodig. En die elementen moeten elkaar bevestigen (Johannes 8:15-17).
 

Vrij

Voor iemand die bevrijding nodig heeft of deze al ontvangen heeft, is het belangrijk om opgenomen te zijn in de gemeenschap en bemoedigd te worden, meegenomen te worden in de lofprijzing en gesterkt te worden in zijn geloof. Daarom is het klimaat van de gemeente, een klimaat van aanbidding en blijdschap en onderlinge liefde, erg belangrijk. Als je als gemeente dit ziet, kan God je gemeente tot een plaats van hulp, genezing en bevrijding maken. Dan schijnt je licht in de duisternis en vinden de mensen het leven en een antwoord op hun vragen en problemen (Jesaja 58:6-8).

God verlangt ernaar dat zijn Koninkrijk in ieder van ons zichtbaar wordt: dat het land van ons leven vrij wordt van vreemde overheersing en dat Hij er ten volle in kan wonen. En ook dat het een plaats is van waaruit Hij zich aan de mensen om ons heen kan openbaren. Zodat het voor ieder zichtbaar wordt, dat niet de duivel en zijn demonen, maar Hij regeert en dat Jezus onze grote bevrijder is (1 Johannes 3:8b).


Dit artikel werd in 1997 gepubliceerd in het gemeenteblad van de toenmalige Rafaël-gemeente van Waddinxveen.Ga hier terug naar de pagina ‘Artikelenserie Demonen'.

Ga hier naar de
Homepagina.


 Print het artikel hier uit...