de weg naar je bestemming

Meer dan een viering!

Pinksteren is bedoeld om een werkelijkheid in ons leven te zijn, een gebeurtenis met gevolgen, geke...

lees meer...

Als trompetgeschal!

Zo klinkt de Bijbel, als die spreekt over Jezus' hemelvaart. En met reden! Want wat toen gebeurde, w...

lees meer...

Aangeraakt te worden door Jezus.

Dat had Petrus nodig, geschokt en teleurgesteld in zichzelf, als hij was, nadat hij Jezus had verloo...

lees meer...

De sleutels van dood en dodenrijk veroverd

STERKER DAN DOOD EN DODENRIJK 

Hoe Jezus de sleutels van dood en dodenrijk veroverde

door Arie van der Stoep
 

Waar ga ik heen na het sterven? Een bekende vraag! Logisch! Je hebt er allemaal mee te maken. Toch kent lang niet iedereen het antwoord. Wat zegt de Bijbel?

Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat. Dat zijn de woorden van de Prediker (9:10). Hij zegt: ‘Als je sterft, ga je naar het dodenrijk.’ En volgens zijn woorden kun je daar geen keuzes meer maken, bijvoorbeeld voor je toekomst, of er iets aan je situatie veranderen: Er is daar geen werk of overleg of kennis of wijsheid, die je daarvoor zou kunnen inzetten.

Bijzondere manier

Het dodenrijk is een plaats zonder uitzicht. Psalm 89:49 vraagt: Welke mens leeft er, die de dood niet zien zal (= die niet zal sterven - AvdS), die zijn ziel zal redden uit de macht van het dodenrijk (= die het dodenrijk zal kunnen overwinnen en het weer kan verlaten - AvdS)? Wie daar komt, is een gevangene, machteloos en zonder hoop.

Job bevestigt dit:: ‘Wanneer ik het dodenrijk verwacht als mijn tehuis (= als ik sterf en in het dodenrijk terecht kom), in de duisternis mijn leger spreid (= in de duisternis ervan mijn bedje spreid), ... waar ergens is dan mijn hoop? (Job 17:13, 15a). Neerdalen in het dodenrijk is voor hem: overgeleverd worden aan hopeloosheid en uitzichtloosheid.

En toch... De vraag van daarnet, uit Psalm 89:49, wordt op een bijzondere manier gesteld. De schrijver vraagt: Welke mens leeft er, die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal redden uit de macht van het dodenrijk? Het is een profetische vraag. Hij zegt: ‘Zo iemand lijkt er niet te zijn. Of is het mogelijk, dat er toch zo’n mens is of komt?’ En het antwoord op die vraag luidt: ‘Ja, zo’n levend Iemand is er!’ Hij is al gekomen en Hij heeft zelfs de dood en het dodenrijk onder zijn heerschappij gebracht. Om te zien hoe, moeten we even terugkijken.

Geestelijk dood

In het paradijs had God tegen de mens gezegd: Van de boom van de kennis van goed en kwaad (die boom drukte het deelhebben aan de zonde uit), daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven (Genesis 2:17). Kort gezegd: ‘Als je zondigt en daarmee Mij verlaat, krijgt de dood macht over je.’

De mens verwierp echter Gods woorden en luisterde naar de duivel. Gevolg: Toen God naar Hem toekwam, vluchtte hij: De mens en zijn vrouw verborgen zich voor de HERE God tussen het geboomte in de hof (Genesis 3:8). Zijn persoonlijke relatie met God, die zijn leven was geweest, was verbroken. Geestelijk gezien, was hij gestorven.‘Van nature zijn wij,’ zegt Efeziërs 2:1, ‘geestelijk dood door onze overtredingen en zonden.’

Later stierf hij ook lichamelijk en werd de heerschappij van dood en dodenrijk over de mens compleet. Sindsdien gaat bij het sterven van nature het lichaam van elke mens naar het graf en gaat zijn geest, het diepste deel van zijn persoonlijkheid, zijn diepste wezen, naar het dodenrijk. Want het dodenrijk heeft nooit opgehouden te bestaan. Let wel, het dodenrijk is niet hetzelfde als de hel!

Maar is er dan geen redding mogelijk uit deze vreselijke situatie? Geldt dit ook voor de gelovige?

In onze plaats

Nu gaan we naar Jezus kijken. Want bij de schepping had God een andere bestemming voor ons. Hij wilde dat wij die zouden bereiken. En Hij had er alles voor over om ons van de dood en het dodenrijk te redden. Daarvoor gaf Hij zelfs zijn eigen Zoon, Jezus. In feite gaf Hij daarmee zichzelf. En Jezus was zo één met zijn Vader en met diens liefde, dat Hij bereid was om onze zonden op zich te nemen, alsof Hij ze zelf had gedaan, zodat God óns ervan kon vrijspreken.

Zo kwam het, dat Hij werd veroordeeld, aan het kruis genageld en voor onze zonden dat verschrikkelijke lijden onderging. Zo kwam het ook, dat Hij werd verbannen uit de gemeenschap met God, de eeuwige verlorenheid ervoer en het uit moest schreeuwen: Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? (Matteüs 27:46).

Dat onderging Hij in onze plaats. Maar... het had grote gevolgen!

Zijn troon ontnomen


Want vóór die dag hadden onze zonden de satan de sleutels in handen gegeven, waarmee die kon regeren over de toegang tot de dood en het dodenrijk. Zij gaven hem het recht om ons aan hun macht over te leveren. Hebreeën 2:14 noemt hem: Hem, die de macht over de dood had, de duivel.

Echter... Jezus heeft onze zonden naar het kruis gedragen. En nu ze weg zijn, heeft de satan geen rechten meer. Wij kunnen er nu niet meer om veroordeeld worden en kan hij ons er ook niet meer om aanklagen.

Hiermee wordt duidelijk wat een geweldige nederlaag hij leed door Jezus’ lijden en dood. Want daarmee werd hem het wapen uit handen geslagen, waarmee hij over ons kon heersen. Daarmee waren ook de dood en het dodenrijk machteloos geworden. Want ook zij kunnen geen rechten meer op ons laten gelden.

Door zijn offer aan het kruis heeft Jezus de satan die sleutel ontrukt. Dat is wat er is gebeurd! Voortaan is die in Jézus handen. Híj heeft het recht om te bepalen waarheen wij gaan na het sterven, niet de satan. Die heeft hierin niets meer te zeggen. Hebreeën 2:14 zegt dat Jezus mens is geworden, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen. Door Jezus’ toedoen kan de duivel niet langer tronen op onze zonden. Ze zijn weg! Jezus heeft hem die troon ontnomen en de sleutel veroverd die toegang gaf tot de dood en het dodenrijk. Die sleutel, dat recht, is nu in zíjn handen!

Geen barrière meer

En er is nog een gevolg! Paulus schrijft dat Christus Jezus de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft... (2 Timoteüs 1:10). Want nu Jezus ... zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, ... (1 Petrus 2:24) en ze weg zijn, ontvangen wij, als wij Jezus’ offer aannemen, vrede met God en een levende relatie met Hem. Jesaja 53:5 zegt: ... de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op hem,...

Daarom is het belangrijk om, als we zondigen, die zonde tegenover Hem te belijden (= te erkennen, uit te leveren). Dan zal die verdwijnen in de zee van Gods vergeving. Johannes zegt: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Johannes 1:9). Dan kan de satan ze niet meer gebruiken of menen dat hij rechten op ons heeft. En die zonde kan ook geen barrière meer vormen tussen God en onszelf.

Nóg een sleutel!

Hoewel... er was nóg een sleutel die de satan kon hanteren, om ons naar het dodenrijk te verbannen. Jezus noemt die zelf. Hij zegt in Johannes 17:17: Gods woord is de waarheid. Dat woord is levend en blijvend (1 Petrus 1:23) en houdt eeuwig stand (Jesaja 40:8). En dat woord zei in het paradijs over die boom van de kennis van goed en kwaad: Ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven, aan de macht van de dood onderworpen worden. Dat woord kon niet ongedaan worden gemaakt.

Zou de satan dan toch nog het recht hebben, om ons gevangen te zetten in het dodenrijk, om de waarheid van Gods eigen woord? Nee, want ook dat recht, die sleutel, heeft Jezus hem afgepakt. Hoe? Door, na eerst voor ons het lijden, de verlatenheid van het oordeel en de dood aan het kruis te ondergaan, vervolgens in onze plaats ook nog naar het dodenrijk te gaan.

Dit had Hij niet behoeven te doen. Want Hij was zelf zonder zonde. Dood en dodenrijk konden op Hem geen enkel recht laten gelden. Toch ging Hij erheen, vrijwillig. Zo maakte Hij dat Gods woord, in het paradijs uitgesproken, waarheid werd. En toen het eenmaal waarheid was geworden, kon de satan het niet meer gebruiken om ons naar het dodenrijk te verwijzen. Door zijn gang naar het dodenrijk had Jezus hem ook dat recht ontnomen, had Hij die sleutel veroverd.

De poorten gesloten

Satan, dood en dodenrijk kunnen geen enkel recht meer op ons laten gelden! Want Jezus heeft onze zonden weggedragen en Gods woord waarheid laten worden. Daarom kon Jezus later vanuit de hemel tegen Johannes zeggen: Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk! (Openbaring 1:18). Dat is Gods overwinnende waarheid die vandaag geldt! Een waarheid die sterker is dan onze zwakheid! Want nu Jezus die sleutels heeft, blijven de poorten naar dood en dodenrijk voor ons gesloten, zolang wij op Hem blijven vertrouwen.

God deed trouwens nog iets. Om te laten zien hoe compleet Jezus’ overwinning was, wekte Hij Hem op uit de doden. Dood en dodenrijk waren niet in staat om dit te verhinderen. Petrus zegt in Handelingen 2:24 op de eerste pinksterdag tegen die duizenden mensen: God evenwel heeft Hem (= Jezus) opgewekt, want Hij verbrak de weeën (= banden) van de dood, naardien het (= omdat het nu eenmaal) niet mogelijk was, dat Hij door hem (= dat Jezus door de dood) werd vastgehouden.

Ons vooruitzicht


Daarmee is de profetische vraag van Psalm 89 die we aan het begin lazen, beantwoord. Er is iemand gekomen die sterker is dan dood en dodenrijk! Wij mogen leven! Dat vieren wij met Pasen en dat kunnen we elke dag vieren.

Voor wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, is er na het sterven een plaats die Hij voor je heeft klaargemaakt. Paulus verlangde naar die plaats. Hij zegt: Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn (Filippenzen 1:23). En we weten waar Jezus nu is: op Hemelvaartsdag vieren we dat Hij werd opgenomen in de hemel bij de Vader. Jezus bad: Vader,... Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij (die in Mij geloven) bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt,... (Johannes 17:24). Dat is ons vooruitzicht voor na het sterven!


Meer hierover in het boekje ‘Is er leven na de dood?’ van Arie van der Stoep.
Over het boekje: Klik hier ... .
Boekje bestellen: Klik hier ... .ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© Let op! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site worden overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd. Voor het aanvragen van deze toestemming en/of voor contact hierover: zie de contactpagina.

Uitprinten voor persoonlijk gebruik is toegestaan.
 


 Print het artikel hier uit...