de weg naar je bestemming

Meer dan een viering!

Pinksteren is bedoeld om een werkelijkheid in ons leven te zijn, een gebeurtenis met gevolgen, geke...

lees meer...

Als trompetgeschal!

Zo klinkt de Bijbel, als die spreekt over Jezus' hemelvaart. En met reden! Want wat toen gebeurde, w...

lees meer...

Aangeraakt te worden door Jezus.

Dat had Petrus nodig, geschokt en teleurgesteld in zichzelf, als hij was, nadat hij Jezus had verloo...

lees meer...

Goedertierenheid

Goedertierenheid

Goedertieren = (taalkundig gezien:) er het goede uittrekkend,
het goede tevoorschijn brengend.
Bijbels gezien, kun je goedertierenheid als volgt omschrijven:

 

* Goedertierenheid = daden waarmee God zijn vergevende goedheid
          bewijst
.
        Of:
* Goedertierenheid = de kracht van Gods vergeving en van het
          bewijzen van zijn goedheid
.

        Kort gezegd:

* Goedertierenheid = kracht (daden) van vergevende goedheid.

Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid (Psalm 136:1 e.v.) = de kracht van zijn vergeving en van het bewijzen van zijn goedheid duurt voort tot in eeuwigheid.
Of:
Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid (Psalm 136:1 e.v.) = de daden waarmee God zijn vergevende goedheid bewijst, duren voort tot in eeuwigheid.

Gods grote goedheid komt tot uiting in zijn vergeving. Die vergeving is een grote kracht in ons leven. Het woord 'goedertierenheid' zegt nu dat die vergeving met iets anders is verbonden. Na ons vergeven te hebben, gaat Hij namelijk met grote kracht op allerlei manieren het goede voor ons bewerken (Micha 7:18). Vanuit die kracht keert Hij zelfs het kwade dat ons overkomt, voor ons om ten goede (Romeinen 8:28). Dat is goedertierenheid!

Je zou 'goedertierenheid daarom ook zo kunnen omschrijven: 

* Goedertierenheid = bewijzen (of: daden) van Gods goedheid,
          voortkomend uit zijn vergeving
.

Beperkter van betekenis zijn de volgende omschrijvingen:

* Goedertierenheid = daden van vergevende gezindheid.
                               = daden van trouw, vergeving en goedheid.
                               = welgezindheid.

Bij God is die gezindheid altijd verbonden met daden en blijkt die uit zijn daden. God is één in zijn woorden en daden. Bovendien hebben deze gezindheid en daden te maken met zijn liefde en genade en komen ze voort uit zijn trouw. Je zou goedertierenheid uitgebreider dus ook zo kunnen omschrijven:

* Goedertierenheid = houding van liefde, trouw en genade en de daaruit
         voortvloeiende daden van vergeving en van het bewijzen van zijn
         goedheid
.

       Uit zijn daden blijkt Gods volmaakte goedheid.

Gods goedertierenheid wordt zichtbaar in zijn hulp, herstel en talloze andere liefdebewijzen. Maar ook hierin, dat Hij erop uit is, om te maken dat je Hem persoonlijk leert kennen en dat je ontdekt dat Hij van je houdt. Eveneens in de zegeningen die daaruit voortvloeien en de toekomst die Hij voor je heeft bestemd.

Zijn goedertierenheid is oneindig groot:
* ... hoger dan de hemel is uw goedertierenheid (Psalm 108:5a).
* Hij doet ons niet naar onze zonden  en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden; maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen
(Psalm 103:10-11).

Goedertierenheid zou je dus ook zo kunnen samenvatten:

* Goedertierenheid = goedheid + vergeving + trouw + voorziening + hulp
        (die alle samen dus!).

        Heel kort zou je vanuit het voorgaande goedertierenheid ook zo kunnen
        omschrijven:

* Goedertierenheid = (Gods) liefdedaden.