de weg naar je bestemming

Wat onmogelijk was,

gebeurde: Jezus stond op uit het graf. De dood was overwonnen. Dit bracht een ommekeer teweeg die ni...

lees meer...

God weet het, Jezus weet het,

als we moe zijn, uitgeput misschien bij het volgen van Hem, of als we veel te verwerken hebben gehad...

lees meer...

Wat we niet zouden willen missen,

is de schat, waarover Jezus vaker en op meerdere manieren heeft gesproken. De schat die heel je leve...

lees meer...

Disclaimer

Gebruik van informatie en/of materialen, verkregen middels deze website, gebeurt voor eigen risico van de gebruiker. Derhalve aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ontstaan uit het bezoeken van deze site of ontstaan door kennisneming van de inhoud ervan of ontstaan uit door mij verleende diensten.

De informatie en materialen, verstrekt op deze site, zijn uitsluitend van algemene aard en zijn niet gericht op of verbonden met specifieke omstandigheden van enig persoon en/of entiteit.

Uw persoonsgegevens en andere persoonlijke informatie die u mij verschaft, worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens en informatie worden ook niet aan derden verschaft of ter inzage gegeven. Alleen bij bestellingen die niet door mij kunnen worden uitgevoerd, worden de persoonlijke gegevens die nodig zijn om ze door derden uit te laten voeren, aan die derden verschaft. Daarbij gaat het dus alleen om gegevens als uw naam, e-mail adres, afleveradres en betaalgegevens.

De website bevat verwijzingen c.q. hyperlinks naar externe sites, die buiten het domein van deze site liggen. Deze zijn met instemming van de betrokkenen opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de site. Ik kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of andere bronnen, evenmin als voor de wijze waarop zij met uw gegevens omgaan.

Het bewust verstrekken van onjuiste en/of onrechtmatige en/of onbetamelijke informatie kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. Dit geldt eveneens voor het verstoren van de werking van deze site en voor de verspreiding van informatie op deze site. In voorkomende gevallen zal direct aangifte worden gedaan bij de daartoe bevoegde autoriteiten. Voor het gebruik van deze website is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

Voor zover deze site persoonsgegevens bevat, betreft dit slechts gegevens die belanghebbenden zelf hebben achtergelaten en voor het daarbij behorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze site is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Daarom kan het raadzaam zijn om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Copyright:


Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan om de inhoud ervan voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen en/of te verspreiden en/of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm of op welke wijze dan ook. T.a.v. sommige informatie en materialen is eveneens het niet commercieel c.q. niet tegen vergoeding verspreiden ervan slechts met toestemming van de schrijver en eigenaar van de website mogelijk. Waar dit is toegestaan, wordt dit laatste op de betreffende pagina’s van de website vermeld.