de weg naar je bestemming

Als g'in nood gezeten...

God wil dat ik behouden zal zijn. Dat is veel meer dan gered zijn. Maar vaak denken we: 'Waarom gebe...

lees meer...

Het geheim van het gebed

Waarom bid ik eigenlijk? Wat mag ik ervan verwachten? Achter bidden steekt een goddelijk geheim. Dat...

lees meer...

De test

Wat doe ik, als alles mij ontvalt, ik op niemand meer kan rekenen en ik Gods aanwezigheid niet meer ...

lees meer...

Mijn waarheid

 

Mijn waarheid

                                                  door Arie van der Stoep

Er is maar één echte waarheid: Jezus (1). Hij is de waarheid die boven alles gaat. Hij is ook de waarheid over mijn leven. Over mijn verleden, heden en toekomst. In Hem staat vast wie ik ben.

Wie ben ik dan? Mijn naam is: Arie van der Stoep. Dat is mijn aardse naam. Maar ik heb ook een hemelse naam. Die drukt Gods waarheid over mij uit. Die naam is verborgen - verborgen in Jezus.  Met die naam ben ik bekend in de hemel. (2) En met die naam ben ik verbonden met Hem, mijn Waarheid (3).

Over mij uitgeroepen

Die naam zegt over mijn verleden: ‘Ik heb je gekend vanaf het begin. Ik zag je al, nog voordat je bestond (4), zelfs nog voordat Ik de wereld schiep. Ik zag je zoals Ik je bedoelde’ (5).

En als ik vraag: ‘Is er dan niets van een oude Arie?’ dan zegt Hij: ‘Ik zie geen oude Arie. Die bestaat voor Mij niet meer. Ik heb je afgewassen in het bloed van Jezus (6). Daarom behoor je Mij toe (7). Jouw bestaan is een bestaan in Jezus. Het oude is voorbij. Laat het voor jezelf dan ook voorbij zijn. Je mag de nieuwe mens leven die je voor Mij bent’ (8).

Daarmee is tevens gezegd wat die nieuwe naam, waarmee ik met de Waarheid verbonden ben, zegt over mijn heden. Die naam zegt dat ik heilig ben (6), een bewoner - een burger - van de hemel (9). Daar is mijn plaats en maak ik deel uit van de schare die niemand tellen kan (10). En samen met hen allen vereer ik onze God, die zijn Waarheid over mij heeft gesproken, over mij heeft uitgeroepen (11).

Volmaakt één

En met die nieuwe naam is ook gezegd dat Jezus de waarheid is over mijn toekomst. In de nieuwe naam die ik bij Hem heb, wordt zichtbaar dat Hij mijn leven is (12). Dat leven is onverbreekbaar, het is eeuwig leven. Omdat Híj dat eeuwige leven is (1).

Voor God heb ik dat leven al vanaf het begin, door wat Jezus zou doen. En nu weet ik dat het er in alle eeuwigheid zal zijn. Dat ík er in alle eeuwigheid zal zijn. Door Hem, ín Hem. Hij is immers míjn waarheid, Gods waarheid over mij!

Daarom bid ik met vrijmoedigheid: ... laat uw goede Geest - de Geest van de waarheid - mij geleiden naar een effen land (13), het land waar ik voor altijd volmaakt één zal zijn met mijn Waarheid.

Uit de Bijbel:  

(1) Johannes 14:6.
Jezus zei...: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; ...


(2) Lucas 10:20.
... verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

(3) Openbaring 2:17.
... een nieuwe naam..., welke niemand weet, dan die hem ontvangt.

(4) Psalm 139:16.
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond.

(5) Efeziërs 1:4.
Hij heeft ons immers in Hem (= in Jezus - AvdS) uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld (= voordat de schepping plaatsvond - AvdS), opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

(6) 1 Korintiërs 6:11.
... Maar jullie hebt jezelf laten afwassen, maar jullie zijn geheiligd ... door de naam van de Heer Jezus ...

(7)  Openbaring 5:9-10.
... Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, ...

(8) Efeziërs 4:21-24.
... zoals dit de waarheid is in Jezus, dat jullie ... de oude mens aflegt, ..., en de nieuwe mens aandoet, ...

(9) Filippenzen 3:20.
Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, ...

(10) Openbaring 7:9.
Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, ... voor de troon en voor het Lam, ...

(11) Jesaja 43:1.
... Vrees niet, want Ik heb je verlost, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij.

(12) Kolossenzen 3:4.
... Christus ..., die ons leven is.

(13) Psalm 143:10b.
Laat uw goede Geest (= de Geest van de Waarheid - zie Johannes 14:17 - AvdS) mij geleiden naar een effen land.


  Print deze pagina hier uit ... 

Reageren? Klik hier... (Gastenboek - als je geen reactie verwacht).
                Of hier... (Contact - als je wel een reactie wilt ontvangen).

Vraag het gratis Kommm!-nieuws aan! Klik hier...  ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina. Klik hier ...