de weg naar je bestemming

In welke werkelijkheid leven wij?

Wat heeft dat met onze toekomst te maken? En welke gevolgen heeft dat voor ons persoonlijk? Lees de ...

lees meer...

Vooruitblik

Een gedicht over een keuze, een vaartocht door het leven en hoe ...

lees meer...

Zoeken naar antwoorden

- dat kennen we allemaal wel: dat we antwoorden van God nodig hebben of oplossingen. Dan zoeken we d...

lees meer...

(Ant)Woord

Bijna elke week een nieuw, kort (Ant)Woord vanuit de Bijbel,
als bemoediging en inspiratie voor je leven met Jezus, op de weg
met God naar je bestemming. 

                                     Altijd gemakkelijk deze pagina terugvinden? Maak
                                              op je bureaublad een knop.
Hier zie je hoe dat gaat.

 


 


Het is mij een genoegen...

                                                  door Arie van der Stoep

Het is voor mij altijd weer een genoegen om te schrijven over Hem die wij bewonderen en aanbidden, onze grote God, en over Jezus, onze geliefde Heer. Wat Hij voor ons betekent, gaat alles ver te boven. En het is een grote vreugde, Hem te kennen en ons te realiseren dat wij bezig zijn, Hem tegemoet te gaan. Dat wij Hem persoonlijk zullen zien (1).

Soms vraag ik mij af: Is mijn leven echt helemaal op Hem gericht? Of zijn er nog aardse dingen die teveel centraal staan? Ben ik klaar om Hem te ontmoeten?

En dan realiseer ik mij dat Hij inderdaad nog bezig is, een werk aan mij te doen (2). Want zolang ik nog op deze aarde leef, blijft de neiging om daaraan te blijven hangen. Maar ik weet ook dat Hij, zodra Hij klaar is met mij, mij zal roepen om naar Hem toe te komen en voor altijd bij Hem te zijn.

De hemel op aarde

Want dat is de werkelijkheid van ons, die in Hem geloven: wij hebben een plaats bij Hem in de hemel (3). Daar zullen wij voor altijd bij Hem verkeren in een eeuwigdurende, vreugdevolle gemeenschap met Hem. En het moment komt ook, dat dit niet meer alleen in de hemel zal zijn, maar dat die hemel op een nieuwe aarde zal zijn (4).

Daar zullen we niet alleen in onze geest verkeren, maar ook in een nieuw lichaam. Een lichaam als dat, waarmee Jezus naar de hemel ging, een ‘verheerlijkt’ lichaam (5), ontdaan van de vergankelijkheid en onvolmaaktheid van ons huidige lichaam.

Dat het nog niet zover is, behoeft geen verhindering te zijn, om onze vreugde te vinden in Hem en in het vooruitzicht dat ons wacht. Integendeel, nu al mag ik ondervinden hoe het is om met Hem om te gaan - met Hem te ‘wandelen’ - en mijn leven met Hem te delen. Want Hij houdt van mij en moedigt mij aan om te blijven leven in die verwachting (6).

Zijn keuze voor mij

Intussen ondersteunt Hij mij, om door dit aardse, vergankelijke en vaak moeilijke leven heen te komen (7). Ja, om daarin zelfs als overwinnaar te staan temidden van alle strijd, verleiding, zwakte en moeite (8). Ik mag mijn oog gericht houden op Hem en op wat Hij heeft volbracht. En op het feit, dat Hij vasthoudt aan zijn keuze voor mij (9). Daar komt Hij nooit op terug!
           De vorige boodschap was: 
             Gods antwoord kunnen zien.

          De week daarvóór: 
             Wat we van elkaar zien

Kijk en luister naar het mooie filmpje van strand,
             jongeren en het zingen van:
            
'Because He lives (Amen)'
                             
(Onderaan de pagina Home). 

Uit de Bijbel: 

 

 

 

 

(1) 1 Tessalonicenzen 4:17.
Daarna zullen wij ... op de wolken ... weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Heer wezen.
    1 Johannes 3:2.
... wij zullen Hem zien, zoals Hij is (in heel zijn glorie - AvdS).

(2) 1 Tessalonicenzen 5:23-24.
En Hij, de God van de vrede, heilige jullie geheel en al, en geheel jullie geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken ... onberispelijk bewaard te zijn. Die jullie roept, is getrouw; Hij zal het ook doen (= Hij zal jullie heiligen, dat is: klaarmaken voor Hem - AvdS).

(3) Johannes 14:2-3.
... Ik ga heen om voor jullie een plaats klaar te maken; en wanneer Ik heengegaan ben en voor jullie een plaats klaargemaakt heb, kom Ik terug en zal jullie tot Mij nemen, opdat ook jullie mogen zijn, waar Ik ben.

(4) Openbaring 21:2-3.
En ik zag ... een nieuw Jerusalem (= de hemelse woonplaats van Gods kinderen - AvdS), neerdalende uit de hemel, van God, ... En ik hoorde een luide stem van de troon, zeggen: Zie, de tent van God (= het huis, de woonplaats van God - AvdS) is bij de mensen ...

(5) Filippenzen 3:20-21.
... de Heer Jezus Christus..., die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, ...

(6) Titus 2:11-14.
... zodat wij ... godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus ...

(7) Jesaja 41:10.
Vrees niet, want Ik ben met je; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk je, ook help Ik je, ook ondersteun Ik je met mijn heilrijke rechterhand.

(8) Romeinen 8:37.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

(9) Johannes 6:37.
... wie tot Mij komt, zal Ik geenszins (= beslist nooit - AvdS) uitwerpen.

 

 

 

 

 


  Print deze boodschap hier uit ...  

Reageer in het Gastenboek (als je geen reactie verwacht)
             of via Contact (als je een reactie wilt ontvangen).

Vind hier meer onderwerpen... 

Blijf op de hoogte door het gratis Kommm!-nieuws!... 
 ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina. Klik hier ... 
 


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers
of... plaats een snelkoppeling op je bureaublad!! Hoe?
  Klik hier ...