de weg naar je bestemming

De liefde van een vriend.

Die kan, als Hij een echte vriend is, heel ver gaan. Maar zal iemand vanuit zijn liefde als vriend z...

lees meer...

SPECIAL: David 'zag' Jezus.

Psalm 110 geeft een bijzondere openbaring. David 'zag' Jezus. Voor de oren van David sprak God tot z...

lees meer...

Gods heerlijkheid zien - kan dat?

Mozes vroeg erom. Hij kreeg een ingrijpende ervaring. Gods heerlijkheid bleek in iets totaal anders ...

lees meer...

(Ant)Woord

Bijna elke week een nieuw, kort (Ant)Woord vanuit de Bijbel.
Om je te bemoedigen en te inspireren op je weg met God, de weg 
naar je bestemming.

                                     Altijd gemakkelijk deze pagina terugvinden? Maak
                                              op je bureaublad een knop.
Kijk hier ... hoe dat gaat.


De boodschap hieronder blijft deze week staan, maar lees nog eens:
                                     'Niet iets vrooms, maar iets feestelijks!' 
                                                                                          
Klik hier ... .

De liefde van een vriend

                                                  door Arie van der Stoep

Kun je je iets groters voorstellen dan dat iemand voor je sterft? Dat iemand z’n eigen leven voor je opgeeft, de dood voor je ondergaat? Jezus zei: Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden (1). Hij noemde zijn discipelen ‘vrienden’. En vervolgens gaf Hij zich over om gekruisigd te worden voor hen.

Ben ik een vriend van Jezus? De Bijbel noemt mensen die in Hem geloven, discipelen (2). Ook ik ben dus een discipel van Jezus en ook mij noemt Hij dus een vriend. Maar dan zette Hij ook voor mij zijn leven in en onderging Hij voor mij dat vreselijke lijden. Bewust! Je kunt het je bijna niet voorstellen, dat iemand dat voor je doet!

In volle glorie

Zijn liefde ging zelfs nog veel, veel verder. In dat vreselijke lijden en die afschuwelijke dood was Hij beladen met de schuld van de zonden die ik tegenover God had. (3) Hij onderging daarin het oordeel van God daarover, terwille van mij. (4) In Jezus, de Zoon van God, droeg Godzelf mijn zonden weg. Zodat ze niet mijn eeuwige ondergang zouden betekenen en ik niet voor eeuwig van God verbannen zou zijn.

Heb ik een vriend? Nou, en of! Door wat Jezus deed, heeft Hij mij gered voor de eeuwigheid. Hij wilde mij ‘behouden’. Dat ik dus het doel zou bereiken dat God voor mij had bestemd: zijn Koninkrijk (5). In volle glorie die mens te mogen zijn zoals Hij mij ziet. Iemand die in vreugde de toekomst tegemoet gaat die stralend voor mij ligt in een leven dat zo mooi, goed en volmaakt is, dat ik het mij niet eens kan voorstellen. (6)

Weggedaan

En ook vandaag al mag ik leven, echt leven, eeuwig leven. (7) Dichtbij Hem. Ik mag leren om met Hem om te gaan, zodat ik Hem steeds beter leer kennen. Want tussen Hem en mij staat er geen zonde meer in de weg. Hij heeft alles weggedaan wat het kennen van Hem blokkeerde. Aan het kruis vergaf Hij mij. (8) Wat een genade! Wat een liefde! Wat een buitengewone Vriend!

 

          De vorige boodschap was: 
             Gods heerlijkheid zien
                                                    Klik
hier ... 

          De week daarvóór: 
             God houdt vast aan mijn roeping
                                                    Klik
hier ... 

Uit de Bijbel: 

 

 

(1) Johannes 15:13.
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

(2) Handelingen 6:2.
En de twaalven (= de twaalf apostelen - AvdS) riepen de menigte van de discipelen bijeen ...

(3) 1 Petrus 2:24.
(Christus,) die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, ...

(4) Jesaja 53:5.
... om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, ...

(5) Matteüs 25:34.
Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, jullie, gezegenden van mijn Vader, beërft het Koninkrijk, dat voor jullie bereid is vanaf de grondlegging van de wereld.

(6) 1 Korintiërs 2:9.
... Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

(7) Johannes 5:24.
(Jezus zei:) ... wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

(8) Lucas 23:34a.
... Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zijn doen.
    Kolossenzen 2:13-14.
Ook jullie heeft Hij, hoewel jullie dood waren door jullie overtredingen ..., levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, ... aan het kruis ....  


  Print deze pagina hier uit ... 

Reageren? Klik hier... (Gastenboek - als je geen reactie verwacht).
                Of hier... (Contact - als je wel een reactie wilt ontvangen).

Vraag het gratis Kommm!-nieuws aan! Klik hier...  ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina. Klik hier ... 
 


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers
of... plaats een snelkoppeling op je bureaublad!! Hoe?
  Klik hier ...