de weg naar je bestemming

God spreekt!

Bij de schepping zei Hij: 'Er zij licht!' En er was licht. Maar God spreekt nog steeds. Wie dichtbij...

lees meer...

Jezus zien in zijn heerlijkheid?

Ja, dat gaat gebeuren. Maar dan is zijn verschijning op de wolken al voorbij. En wat ons betreft, wa...

lees meer...

Het zal voorbij zijn,

alle vragen, verwarring en geestelijke onderdrukking, daar, in dat wijd uitgestrekte land, waar we o...

lees meer...

Onze houding in de verwarring

Een SPECIAL! Een wat meer uitgediept onderwerp, versterkend voor
je geloof, antwoord gevend op vragen, ontdekkend en bemoedigend.

                   Tip! Een uitgeprinte pagina leest vaak prettiger dan een website-pagina.
                             En je kunt het artikel gemakkelijker doorgeven! Klik
onderaan


 

Onze houding in de verwarring

                                                       Arie van der Stoep

Er is veel verwarring in wat er vandaag om ons heen gebeurt. En het is heel gemakkelijk om meegesleurd te worden in alle meningen en kritiek. Hoe gaan we daarmee om en waaraan doen we goed? Is daarvoor een duidelijk startpunt voor ons? Geeft de Bijbel hierin houvast?

Wat we direct al kunnen constateren, is dat sommige reacties van mensen onrust veroorzaken. Men probeert in z’n eigen onzekerheid en opstandigheid anderen met zich mee te krijgen. Zowel de Heer Jezus als Paulus waarschuwen echter: ‘Laat je niet verontrusten’ (1).

Logisch! Want als we vanuit de wereld en soms zelfs vanuit de pen van medegelovigen worden bestookt met allerlei eindtijd- en onheilstheorieën, dan is dat een verleiding. Een verleiding om ons niet op God te richten, maar op allerlei negatieve gedachten en op de wereld en zo de satan toegang tot ons hart te geven, waardoor hij over ons kan heersen. Die gedachten en theorieën staan tegenover de vrede die God geeft (2). Die moeten we ons niet laten ontroven.

Voor deze houding hebben we een reden. God openbaart ons in de Bijbel dingen over de laatste tijd. Niet om ons angstig te maken, maar juist om ons te helpen onze kalmte te bewaren en vertrouwen te hebben. Zodat, op het moment dat ze gebeuren, we de boodschap van die gebeurtenissen kunnen begrijpen.

Die boodschap is altijd: ‘Houd moed! God is bezig de wereld te leiden naar zijn grote moment! Hij heeft de voortgang van de wereldgeschiedenis in de hand. Hij heeft die voorzegd en jij mag het zien gebeuren!’ (3)

Daarom leven we niet in voortdurende onrust en verzet en proberen we niet om die ontwikkelingen ongedaan te maken. Dat kunnen we niet en het is niet nodig. Een christen leeft in vertrouwen op God. Híj regeert! (4) Vanuit dat geloof gaan we door met te trachten te doen wat goed is voor allen (5).

Hierin kunnen we van Jezus leren. Door Daniël had God de komst van het Romeinse Rijk aangekondigd (6). Volgens die openbaring maakte de macht van dat rijk deel uit van de komende geschiedenis van de wereld. De komst ervan zou uiteindelijk naar het einde toe leiden. In Jezus’ tijd was het zover: de Romeinen waren er en ze heersten over Israël en de toenmalige wereld.

En toch, waar iedereen verwachtte dat Jezus tegen hen zou optreden, stak Jezus geen vinger naar hen uit. Integendeel, toen de leiders van Israël Hem een uitspraak probeerden te ontlokken over het al of niet betalen van belasting aan de Romeinse keizer en over het zich zo al of niet verzetten tegen diens heerschappij, weigerde Jezus om daarover een uitspraak te doen (7). Hij was niet geroepen om de wereld te veranderen, maar om die te redden. Niet om een activist te zijn, maar om heil te brengen. Net als wij!

Wanneer er dingen gebeuren die, zoals nu, te maken hebben met de volvoering van Gods plan met de wereld, dan is de boodschap daarvan voor ons: Blijf bij wat God je heeft gegeven om te doen! (8) Daar hebben we onze handen vol aan. Het is niet aan ons om te trachten de loop van de geschiedenis te veranderen. ‘Want,’ zegt Jezus, ‘die dingen móeten gebeuren’ (1).

Natuurlijk proberen we de gevolgen van de crisis en van wat er om ons heen gebeurt, zo goed mogelijk op te vangen en daarin een weg te vinden. Maar we proberen niet tegen te houden, wat in feite een volgende fase en, wie weet, zelfs de laatste fase is van de weg naar het einde. Het spoort ons juist aan om klaar te zijn voor Jezus. Voor vandaag en voor wanneer Hij komt (9).

 

  Print dit artikel hier uit ...  

Hier zijn enkele bijbelgedeelten:

 

 

(1) Matteüs 24:6.
Ook zullen jullie horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. ..., weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.
 2 Tessalonicenzen 2:1-2.
Maar wij verzoeken jullie, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat jullie niet spoedig jullie bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig lijkt te zijn (maar het niet is), alsof de dag van de Heer (reeds) aanbrak.

(2) Filippenzen 4:6-7.
Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten behoeden in Christus Jezus.

(3) Lucas 21:28.
Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt je op en heft jullie hoofden omhoog, want je verlossing nadert.

(4) Exodus 15:18.
De HEER regeert voor altoos en eeuwig.

(5) Galaten 6:10.
Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar in zonderheid voor onze geloofsgenoten.

(6) Daniël 2:29, 40, 45.
... Hij ... heeft u bekendgemaakt wat er geschieden zal.
En een vierde koninkrijk
(= het Romeinse rijk - AvdS) zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen.

(7) Lucas 20:21-25.
En zij vroegen Hem ...: Meester, ...; is het ons geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? ... Hij ... zei tegen hen: Toont mij een schelling; wiens beeldenaar en opschrift draagt hij? Zij zeiden: Van de keizer. En Hij zei tegen hen: Geeft dan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.

(8) 2 Tessalonicenzen 3:12.
Zulke mensen bevelen wij ... in de Heer Jezus, dat zij rustig bij hun werk blijven ... (oftewel bij hun normale bezigheden - AvdS).

(9) Matteüs 24:44.
Daarom, laten ook jullie klaar zijn, want op een uur, dat jullie het niet verwachten, komt de Zoon van de mens (= Jezus - AvdS). 


 
Reageren? Schrijf in het Gastenboek ... of stuur een berichtje via het
                  berichtenvak op de pagina Contact ... .


 


ATTENTIE!!

* Geef de link naar dit artikel gerust door. Je kunt er anderen
   door zegenen!
* Ook het artikel uitprinten voor jezelf, voor anderen (voor
   een persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

* © ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in een blad of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: gebruik het berichtenvak op de pagina Contact