de weg naar je bestemming

Meer dan een viering!

Pinksteren is bedoeld om een werkelijkheid in ons leven te zijn, een gebeurtenis met gevolgen, geke...

lees meer...

Als trompetgeschal!

Zo klinkt de Bijbel, als die spreekt over Jezus' hemelvaart. En met reden! Want wat toen gebeurde, w...

lees meer...

Aangeraakt te worden door Jezus.

Dat had Petrus nodig, geschokt en teleurgesteld in zichzelf, als hij was, nadat hij Jezus had verloo...

lees meer...

Israël - veilig en voorgoed!

Een SPECIAL! Een onderwerp uit de Bijbel dat wat meer is uitgediept.
Het geeft bemoediging en is actueel voor vandaag.

                             Tip! Print het artikel hier ... uit. Dat leest prettiger.


 

Israël - veilig en voorgoed! 

- met heel Gods hart en ziel

                                                                       Arie van der Stoep

 

Ik zal Mij over hen verblijden en hun weldoen en Ik zal hen voorgoed in dit land planten met heel mijn hart en heel mijn ziel (Jeremia 32:41).
Lees: Jeremia 32:36-42.

Geloven we dat Gods hand ook vandaag op de geschiedenis rust? Dat Hij die stuurt in de richting van zijn doel met de wereld? En dat dingen niet zomaar gebeuren? Geloven we ook dat de aanwezigheid van het volk Israël in haar land een door God geleid feit is? Dat dit zijn plan is?

Natuurlijk, we moeten ons niet laten verontrusten of teleurstellen, wanneer we zien dat Israël niet volmaakt is. Wanneer we dingen zien waarmee we het niet eens zijn of die we niet begrijpen. In de tijd van de Bijbel zou ons dat ook zijn overkomen.

Waar we wel op moeten letten, is dit: stemmen de feiten die we vandaag zien, overeen met wat de profetieën in de Bijbel zeggen? Andersom geredeneerd: zien we de profetieën in de Bijbel vandaag werkelijkheid worden in wat er gebeurt? Wanneer dit zo is, dan ontdekken we in de profetie van Jeremia hoofdstuk 32:36-42 een aantal opmerkelijke dingen. Twee daarvan wil ik naar voren halen.

Met onze eigen ogen

God zegt daar (Jeremia 32:37): Zie, Ik verzamel hen uit al de landen, waarheen Ik hen in mijn toorn en gramschap en grote verbolgenheid zal verdreven hebben, en Ik zal hen naar deze plaats (= naar Jerusalem - AvdS) terugbrengen en hen veilig doen wonen; ...

Met deze woorden kondigt God zo’n 600 jaar voor Jezus’ komst in Betlehem twee dingen aan. Het eerste is dat Hij hen over heel de wereld zal verspreiden. En het tweede: dat Hij hen zal terugbrengen. En wij zijn er getuige van, dat beide feiten hebben plaatsgevonden.

Het eerste vond zijn voltooiing in de tijd, dat de Romeinen over Israël heersten. Het tweede hebben wij met onze eigen ogen in de afgelopen jaren kunnen zien gebeuren: Israël kwám terug! Een gebeurtenis van wereldniveau, waarin wij Gods handelen met Israël met onze eigen ogen hebben kunnen zien - de vervulling van Gods beloften in ónze tijd!

Het eerste opmerkelijke

Het volk woont nu weer in haar eigen land. En Jerusalem is er de hoofdstad van. Vanuit niets is het een zelfstandige natie geworden, die in elk opzicht als een moderne staat functioneert. Zoals het dat deed in die oude tijd, zo doet het dat vandaag.

En het eerste opmerkelijke in die profetie van Jeremia, is dat God zegt: ... Ik zal hen ... veilig laten wonen. Nu, Israël heeft zich een hoge mate van veiligheid weten te verschaffen ten opzichte van alle vijandschap om hen heen - een wonder temidden van de voortdurende bedreiging van zijn bestaan. En je mag gerust zeggen, dat, als God daarin niet met hen was geweest, het allang ‘in de zee gedreven’ zou zijn, zoals haar vijanden willen.

Toch is dit nog niet de volle vervulling van deze profetie over veiligheid voor Israël. Die moet nog op een andere wijze in vervulling gaan. Israël heeft échte veiligheid nodig! Die moet nog komen. En die ligt, vanuit de wereld gezien, in iets totaal onverwachts.

Totale ommekeer

God zegt door Zacharia: ... zie, Ik kom in uw midden wonen, ..., en vele volken zullen te dien dage gemeenschap zoeken met de HEER en zij zullen Mij tot een volk zijn, ... (Zacharia 2:10-11). En door Micha, nadat die eerst Jezus’ geboorte heeft aangekondigd, zegt God: Dan zal Hij (= Jezus - AvdS) staan en hen weiden in de kracht van de HEER, in de majesteit van de naam van de HEER, zijn God; en zij zullen rustig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde, en Hij zal vrede zijn (Micha 5:3-5a).

Deze profetieën zeggen dat Jezus terug zal komen, dat God in Hem in hun midden zal komen wonen en dat er door Hem totale vrede voor Israël zal zijn. Dat is de veiligheid waarin er zelfs geen sprake van bedreiging van Israël meer zal zijn. Een toekomst waarin er een ommekeer in de wereld zal hebben plaatsgevonden. En waarin God zelf Israëls veiligheid zal zijn, door in hun midden te zijn en doordat Jezus over hen en over de wereld zal regeren.

Israëls echte en definitieve veiligheid ligt in Jezus! Op de manier zoals God het bedoelt. Namelijk in het in Jezus één zijn met haar God. Wanneer dat komt, zal het een totale ommekeer betekenen in hun bestaan.

Gods diepe verlangen

Hierover spreekt de Bijbel veel vaker. Over Israëls glorie. Wanneer het echt, in de werkelijkheid, Gods volk zal zijn. Niet meer alleen in Gods hart en omdat God het zo noemt, maar omdat het dit is in het hart van het volk zelf, als geheel.

Wanneer dat werkelijkheid is geworden, zal daarmee een andere profetie vervuld zijn die een diep verlangen van God blootlegt. Een verlangen dat al vanaf de eeuwigheid in Gods hart is en dat Hij steeds weer in de Bijbel openbaart. Een verlangen dat tevens een plan van God inhoudt. Een plan waarop God de hele geschiedenis aanstuurt.

Dat diepe verlangen van God vinden we eveneens in deze profetie van Jeremia. God voorzegt hierin: Zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn (Jeremia 32:38).

Ingrijpend

Zover is het vandaag nog niet. Israël beschouwt zichzelf als een seculiere, wereldse staat, waarin geloof in hun God een privé zaak is. God is echter met hen daarnaar op weg. Ook al zien velen onder hen dit niet. Maar de Bijbel, Gods Woord, zegt dat het komt. De profeet zegt het, geleid door de Heilige Geest. Gód zegt het. Daarom is het waar! En God zegt ook hoe deze nieuwe werkelijkheid tot stand gaat komen!

Hij zegt: ... Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten (Jeremia 32:40) - daardoor! Dat verbond kennen wij! Het is al van kracht! Door het bloed van Jezus! Dat vieren wij bij het ‘Avondmaal’, bij het brood en de wijn. En het moment komt, dat de werking van dit verbond die grote ommekeer bij Israël teweeg zal brengen. Die zal grote gevolgen hebben. ‘Want,’ zegt God, mijn vrees zal Ik in hun hart leggen (= zij zullen met heel hun hart zich tot Mij bekeren en met heel hun leven Mij toegewijd zijn - AvdS), zodat zij niet van Mij afwijken (Jeremia 32:40).

Dit gebeurt wanneer zij Jezus hebben zien komen op de wolken en Hij zich aan hen openbaart als hun Messias en God. Wanneer zij zien dat Hij degene is die zij aan het kruis hebben genageld. Dat zal ingrijpend voor hen zijn en hun leven en volksbestaan totaal veranderen. Zij zullen bitter leed over Jezus dragen, omdat zij Hem eerst hebben verworpen (Zacharia 12:10), en zich massaal en radicaal bekeren. En onder zijn leiding zal er een nieuwe tijd voor hen aanbreken.

Het tweede opmerkelijke

Dan zullen ze niet alleen gered zijn voor de eeuwigheid, maar in het bloed van Jezus het nieuwe verbond ontvangen (Zacharia 13:1-2). Dat zal de basis zijn voor Israëls definitieve toekomst. Voor het zijn van het volk waarvan God zegt: ... Ik zal in jullie midden wandelen en jullie tot een God zijn en jullie zullen Mij tot een volk zijn (Leviticus 26:12). Het zal de zichtbare vervulling zijn van Gods grote verlangen.

Dan zal God zich over hen verblijden (Jeremia 32:41). Want vanaf dan zal hun hart volkomen op Hem afgestemd zijn, zij zullen voor Hem leven en zijn weg gaan en voor de hele wereld tot zegen zijn (Jesaja 27:6). Dat is Israëls toekomst! En vandaag is God daarnaar met hen op weg.

Hij heeft hen al teruggeplant in hun land. En daarmee komt het tweede opmerkelijke in deze profetie : dit is voorgoed! Hij zegt: Ik zal Mij over hen verblijden en hun weldoen en Ik zal hen voorgoed in dit land planten met heel mijn hart en heel mijn ziel (Jeremia 32:41).

Eén herder voor hen allen

Met heel zijn wezen, met hart en ziel, is God hierbij betrokken. Daarom zal niemand dit ongedaan kunnen maken, maar zal ook komen waarover Hij vervolgens door Jeremia spreekt. Hij zegt: Zoals Ik al deze zware rampspoed over dit volk gebracht heb, zó breng Ik over hen al het heil, dat Ik over hen verkondig (Jeremia 32:42).

Gods hand rust op de geschiedenis. En Gods hart gaat nog steeds naar Israël uit. Israël is teruggekeerd - voorgoed. En haar toekomst staat vast. Door de profeet Ezechiël zegt God: ... Zo zegt de Heer HEER: ... Ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn: Ik zal hen van alle kanten bijeenverzamelen en hen naar hun land brengen. En Ik zal hen tot één volk maken in het land, ... en één koning (= Jezus - AvdS) zal over hen allen koning zijn; ...

Ik zal hen verlossen van alle afvalligheid waarmee zij gezondigd hebben, en hen reinigen, zodat zij Mij tot een volk zullen zijn en Ik hun tot een God zal zijn. En mijn knecht David (= Jezus - AvdS) zal koning over hen wezen; één herder zal er voor hen allen zijn (Ezechiël 37:21-24a).

Delen in hun toekomst

En Hij, Jezus, de komende Herder en Koning van Israël, heeft daaraan zelf nog iets toegevoegd. Hij zei: Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn (die van nature niet tot Israël behoren - AvdS); ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder (Johannes 10:16).

Dit is Jezus’ belofte voor wie van nature niet tot het Joodse volk behoort, maar wel steunt op het offer van zijn Herder en Heer aan het kruis en Hem dus toebehoort. Die zal op grond van zijn geloof en op grond van het nieuwe verbond, dat ook voor hem geldt, door God tot zijn volk worden gerekend en mogen delen in hun toekomst!

 


  Print dit artikel hier uit ...  

Reageren? Schrijf in het Gastenboek ... of stuur je berichtje via het
                  berichtenvak op de pagina Contact ... .
 ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina. Klik hier ...