de weg naar je bestemming

Het zal voorbij zijn,

alle vragen, verwarring en geestelijke onderdrukking, daar, in dat wijd uitgestrekte land, waar we o...

lees meer...

Naar de toekomst kijken.

Dat is wat God Jesaja liet doen. En wat hij toen in de verre, verre verte zag, geeft je zo'n buiteng...

lees meer...

Meer dan een viering!

Pinksteren is bedoeld om een werkelijkheid in ons leven te zijn, een gebeurtenis met gevolgen, geke...

lees meer...

Hoe het Koninkrijk van God komt

Een SPECIAL! Een wat meer uitgediept onderwerp, versterkend
voor je geloof, duidelijkheid gevend bij moeilijke vragen, ontdekkend
en bemoedigend.

                         Tip! Print de pagina uit. Dat leest gemakkelijker. Print hier ...


 

Hoe het Koninkrijk van God komt 

Drie keerpunten - drie fasen 

                                                  door Arie van der Stoep

 

Het Koninkrijk van God is iets om blij van te worden! Het is een wereld die bij God al bestaat, waarin Hij koning is en die vol is van Hem, vol van zijn tegenwoordigheid. En ieder van ons, die zijn hoop heeft gevestigd op Jezus, Gods Zoon, is bestemd voor die wereld. Die wereld die heel het leven en heel de schepping zal omvatten en waar het kwade niet wordt gevonden. Het is de zaligheid, de eeuwige heerlijkheid, het volmaakte. Daarom zien we uit naar de komst ervan. En... het komt steeds dichterbij!

In het begin wilde God die wereld zichtbaar maken in een schepping die namens Hem onder de leiding - onder de regering - zou staan van zijn vertegenwoordiger, de mens (1). Die zou Gods koning op aarde zijn. In heel zijn wezen en in heel zijn doen had God hem zo gemaakt, dat hij op zijn Schepper leek - een vreugde voor God (2) én voor die schepping. En een toonbeeld van zijn liefde en kracht. Maar we weten wat er gebeurde en hoe dat kwam.

(1) Genesis 1:26.
En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over het vee en
over de gehele aarde en over al het kruipend

gedierte, dat op de aarde kruipt.

(2) Spreuken 8:30-31b.
(De Wijsheid, Jezus, roept - zie vers 1 en 4:) Mijn vreugde was met de mensenkinderen.
  


Wie een stad inneemt

Adam behoefde slechts één ding te doen: laten zien dat God hem boven alles ging (3). Dat Hij God geloofde en dat, wat Die zei, bepalend was voor zijn daden en de keuzes die hij maakte. Dat geloof zou hem voor altijd met Hem verbinden in een diepe relatie. En dat geloof zou maken dat God zijn plan door hem heen zou kunnen realiseren. Maar... het vlees was te zwak: het liep uit op een vreselijk débacle!

Daarom is God begonnen om via zijn Zoon een nieuwe mensheid te scheppen. Een mensheid die leeft door het geloof in Jezus. Die door zíjn gehoorzaamheid is gered van het ongeloof en de gevolgen daarvan. Mensen die door hun geloof in Hem tot nieuwe mensen zijn geworden (4). Die daarmee ‘nakomelingen’ van Hem zijn geworden (5) en erfgenamen van zijn Koninkrijk (6). Mensen in wie niet het vlees regeert, maar de geest. Dat was waarom Jezus werd geboren.

Zijn eerste taak was: de zwakheid van het vlees overwinnen. En dat deed Hij. Hij, de Zoon van God, het levende Woord van God-zelf, Hij die deel uitmaakt van Gods wezen, verscheen in het vlees - dat wil zeggen: als mens - en bracht het onder zijn heerschappij. Eerst in de woestijn, toen in de tuin van Getsémané en tenslotte aan het kruis. Daarom kon God Hem ook het overige toevertrouwen: zijn hele schepping, zijn Koninkrijk. Want wie zichzelf overwint, is sterker dan hij, die een stad inneemt (7).

(3) Genesis 2:27.
En God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof mogen jullie vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zullen jullie niet eten, want ten dage, dat jullie daarvan eten, zullen jullie voorzeker sterven.

(4) Kolossenzen 3:9-10.
Liegt niet meer tegen elkander, daar jullie de oude mens met zijn praktijken hebt afgelegd en de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.

(5) Jesaja 53:10.
... Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben (= zichzelf gegeven zal hebben als

offer voor de zonden - AvdS), zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben (= ja, een eindeloos lang leven, een leven tot in alle eeuwigheden - AvdS) en het voornemen van de HEER (= Gods plan voor de komst van zijn Koninkrijk - AvdS) zal door zijn hand voortgang hebben (= zal door zijn toedoen werkelijkheid worden - AvdS).

(6) Jakobus 2:5b.
... erfgenamen van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

(7) Spreuken 16:32a.
Wie zichzelf overwint, is sterker dan hij, die een stad inneemt
(Eigen verwoording van: Wie zijn geest beheerst, (overtreft) hem die een stad inneemt).
 


Meer zichtbaar

Adam, die als natuurlijke mens God kende (8a) faalde in het volgen van Gods plan om zijn Koninkrijk te doen komen. Maar vandaag mogen wij kennis nemen van het heuglijke feit, dat het in Jezus, de uit God geboren mens die het natuurlijke overwon (8b), zichtbaar is geworden.

Om dat natuurlijke te overwinnen, moest Hij als een gewoon mens worden geboren. En toen Hij die overwinning had behaald, had Hij daarmee de weg vrijgemaakt voor de komst van Gods Koninkrijk. Waar Adam faalde, daar overwon Jezus.

Door Hem en in Hem zal Gods Koninkrijk volledig werkelijkheid worden. En dat moment komt steeds dichterbij. En net zoals het in Adams tijd bedoeld was om heel reëel in natura zichtbaar te worden - maar zonder dat dit slaagde - zo zal dit nu wel gebeuren. Dat vindt plaats in drie fasen. En in elk daarvan wordt Gods Koninkrijk meer zichtbaar en is de omvang groter. De eerste fase kennen we.

(8a) 1 Korintiërs 15:45a.
Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel;

(8b) 1 Korintiërs 15:45b.
De laatste Adam (= Jezus - AvdS) werd een levendmakende geest (namelijk door de menselijke natuur te overwinnen - AvdS).


Koninkrijk van kracht

Toen Jezus zijn bediening op aarde begon, luidde zijn prediking: Het Koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen (9). Het was dichtbij. Logisch! De toekomstige Koning was er al en de tekenen van het Koninkrijk konden al worden waargenomen. Zieken genazen, doden werden opgewekt, gebondenen werden bevrijd en de blijde boodschap van Gods redding en verlossing werd verkondigd.

Jezus zei: Indien ik door de vinger van God (= de Heilige Geest - AvdS) de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God over u gekomen (10). Daarmee zei Hij dat het Koninkrijk van God een koninkrijk van kracht is (11), van geestelijke kracht, die zijn sporen nalaat in de natuurlijke wereld.

Door Jezus begon het Koninkrijk van God toen al zichtbaar te worden in onze wereld. En toen Hij zijn discipelen opdracht gaf om die wereld in te gaan en de blijde boodschap van zijn Koninkrijk aan de mensen te brengen tot aan de einden van de aarde, was dat een logisch vervolg op zijn opstanding.

In Jezus had het Koninkrijk van God immers de dood overwonnen, onze laatste vijand (12). Nu was het tijd om die overwinning wereldkundig te maken! De mensheid moest horen over het Koninkrijk van God en de kracht en de komst ervan. Opdat mensen zich tot Hem, de Koning, zouden kunnen bekeren. Opdat ook in hun leven de macht van de dood overwonnen zou worden en zij het Koninkrijk zouden kunnen binnengaan (13). Er klaar voor zouden zijn bij haar definitieve verschijning (14).

Dat is de eerste fase in de komst van Gods Koninkrijk. Die duurt tot op de dag van vandaag nog voort.

(9) Matteüs 4:17.
Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen.

(10) Lucas 11:20.
Maar indien Ik door de vinger van God (= de Heilige Geest - AvdS) de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God over u gekomen.

(11) 1 Korintiërs 4:20.
Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.
(12) 1 Korintiërs 15:26.
De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood.

(13) Johannes 3:5.
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

(14) Matteüs 25:13.
Waakt dan, want jullie weten de dag noch het uur.


De einden van de aarde

Dan komt de tweede. Die moet nog plaatsvinden, net als de derde. Maar hij komt steeds dichterbij.

De eerste fase werd ingeluid door de verschijning van engelen aan herders: Ik verkondig u grote blijdschap, ... U is heden de Heiland geboren, ... (15). Jezus’ komst en zijn overwinning over zonde, dood en dodenrijk waren het keerpunt in de geschiedenis van de wereld waarmee de eerste fase van de komst van Gods Koninkrijk begon. De tweede fase zal beginnen met een nog oneindig veel heerlijker openbaring. Die zal het tweede keerpunt in de geschiedenis van de wereld en de komst van Gods Koninkrijk zijn.

Jezus zal namelijk dit keer zelf verschijnen op de wolken in grote heerlijkheid (16). En Hij zal Koning zijn. Hij zal als koning van Israël regeren over de gehele aarde. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt Hem Wonderbare Raadsman (dat zal Hij dan zijn voor de volken en hun machthebbers), Sterke God (want de machten van de duisternis zullen worden gebonden en allen die zich tegen zijn heerschappij hebben verzet, zullen het hoofd voor Hem moeten buigen - (17)), Eeuwige Vader (zo zullen zíj Hem kennen, die in Hem geloven), Vredevorst (door Hem zal er voor heel de aarde vrede zijn) (18).

De profeet Micha profeteert: ... nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde, en Hij zal vrede zijn (19). En de profeet Zacharia voorzegt: Hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de Rivier (= de Eufraat - AvdS) tot de einden van de aarde (20).

(15) Lucas 2:10-11.
En de engel zei tot hen: ... zie, ik verkondig u grote blijdschap, ...: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Heer, ...

(16) Matteüs 24:30.
En dan zal het teken van de Zoon van de mens (= Jezus - AvdS) verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen van de aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon van de mens zien komen op de wolken van de hemel, met grote macht en heerlijkheid.

(17) Openbaring 20:1-3.
En ik zag een engel neerdalen uit de hemel ... en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, ..., opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden,, voordat de duizend jaren voleindigd waren; ... 

 

     Psalm 72:8, 11.
Hij heerse van zee tot zee, van de Rivier tot de einden van de aarde.
Mogen alle koningen zich voor hem neerbuigen, alle volkeren hem dienen
.

(18) Jesaja 9:5.
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, eeuwige Vader, vredevorst.

(19) Micha 5:3-4a.
... nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde, en Hij zal vrede zijn.

(20) Zacharia 9:10.
... hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de Rivier (= de Eufraat - AvdS) tot de einden van de aarde.


De volledige verschijning van Gods Koninkrijk

Maar nog steeds zal daarmee het Koninkrijk van God niet volledig gekomen zijn. Al is er dan reeds veel van zichtbaar geworden, het verschijnt pas volledig, nadat Jezus, als de Koning van het Koninkrijk, definitief een einde zal hebben gemaakt aan het optreden van de machten van het kwaad. Nadat dus de tegenstander - de satan - en het gehele rijk van de duisternis, inclusief de dood en het dodenrijk, uit Gods schepping verbannen zullen zijn (21).

Dan zal er definitief een einde gekomen zijn aan alle kwaad dat over de aarde heeft geheerst. Dat is de laatste confrontatie tussen het Koninkrijk van God en het rijk van het kwade (22).

De mens had de aarde door de zonde onderworpen aan dat kwaad, aan de ‘vruchteloosheid’ (23). En wie als mens - tegen alles in - zelfs aan het einde van de tweede fase nog blijft vasthouden aan zijn keuze tégen God en zijn Koning, zal delen in het lot van de machten van het kwaad, die over de aarde hebben geheerst (24). Dat is het oordeel.

Dat zal het slot zijn van de tweede fase in de komst van Gods Koninkrijk. Het is tevens het derde keerpunt, dat leidt naar de derde fase, de volledige openbaring en verschijning van Gods Koninkrijk. Die fase kent geen einde. Het is de ‘fase’ van de eeuwigheid.

(21) 1 Korintiërs 15:25-26.
Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood.

(22) Openbaring 20:10, 14.
En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.
En de dood en het dodenrijk werden in de poel van het vuur geworpen. Dat is de tweede dood:
de poel van het vuur.

(23) Romeinen 8:20.
Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, ..., om hem (= om de mens - AvdS), die haar daaraan onderworpen heeft (door zijn zonde - AvdS).

(24) Openbaring 20:15.
En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van het vuur.


De vervulling van hun bestaan

Er zullen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn, een totaal nieuwe wereld (25). Een wereld waarin het geestelijke en het natuurlijke op een harmonische wijze zijn verweven, één zijn. Waar elke gebrokenheid voorbij is. Alles zal er volmaakt zijn (26), heel, en zal volmaakt één zijn met God (27). Hij zal alles in allen zijn (28).

In die nieuwe wereld zullen wij, die aan Jezus toebehoren, verkeren als nieuwe mensen. Mensen die het kwade hebben overwonnen door hun geloof in Hem en in wier leven het natuurlijke niet regeert over het geestelijke, maar in wie hun eenheid met God bepalend is voor hun omgang met heel Gods schepping (29). Mensen die een plaats hebben in de geestelijke zowel als de natuurlijke wereld. Die in beide invloed zullen hebben, maar altijd in volkomen eenheid met hun Schepper, Koning en God.

Zij zullen nooit buiten die eenheid met Hem treden, omdat Hij hun leven is, de vervulling van hun bestaan en van al hun verlangens, ja, hun diepste vreugde. Want het oude - het onvolmaakte - heeft dan afgedaan. Alles zal nieuw zijn en volmaakt, zijzelf en heel Gods schepping. En God zal verheerlijkt worden dóór hen en ín hen. 

(25) 2 Petrus 3:13.
Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

(26) 1 Korintiërs 13:10.
Doch als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

(27) Johannes 17:21.
... gelijk U, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; ...
(28) 1 Korintiërs 15:28.
... opdat God zal zijn alles in allen.

(29) Romeinen 8:19-21.
Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, ..., in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

 


  Print deze pagina hier uit ...  

Reageren? Schrijf in het Gastenboek ... of stuur je berichtje via het
                  berichtenvak op de pagina Contact ... .
 ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina. Klik hier ...