de weg naar je bestemming

Het zal voorbij zijn,

alle vragen, verwarring en geestelijke onderdrukking, daar, in dat wijd uitgestrekte land, waar we o...

lees meer...

Naar de toekomst kijken.

Dat is wat God Jesaja liet doen. En wat hij toen in de verre, verre verte zag, geeft je zo'n buiteng...

lees meer...

Meer dan een viering!

Pinksteren is bedoeld om een werkelijkheid in ons leven te zijn, een gebeurtenis met gevolgen, geke...

lees meer...

Het gif van de slang

Een SPECIAL! Een wat meer uitgediept onderwerp, versterkend
voor je geloof, duidelijkheid gevend bij moeilijke vragen, ontdekkend
en bemoedigend.

                   Tip! Print de pagina uit, om hem op je gemak te kunnen lezen! Klik hier... 


 

Het gif van de slang

                                                  door Arie van der Stoep

We weten wie in de Bijbel de slang is. In Openbaring wordt hij genoemd: de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan (1). Hij is de grote verleider. Gelukkig komt er een einde aan zijn rijk, zodat hij geen kwaad meer zal kunnen uitrichten. Nu is hij echter nog volop actief.

God wil het goede voor ons, dat we in de rust zijn. Dat ons leven met Hem een leven is van vertrouwen in Hem. En dat we in alle situaties zullen geloven en ervaren dat Hij bij ons is en ons veilig door het mijnenveld van dit leven leidt.

Ook door het mijnenveld van de huidige crisis en van alle woorden en gedachten waarmee we in onzekerheid en verwarring worden gebracht. Woorden en gedachten die werken als gif, dat de eenvoud en rust van ons geloof in God afbreekt en ons vanbinnen verscheurt. Hoe dit werkt, zien we aan een gebeurtenis in de Bijbel (lees Numeri 21:4-9).

Buiten de bescherming

Israël was op weg naar het beloofde land - een zware reis. Maar vol liefde en geduld leidde God hen door alle moeilijkheden heen. Ze werden echter ongeduldig. En dat is gevaarlijk! Ook voor ons! Want ongeduld heeft een voedingsbodem en kan gevolgen hebben.

Hun ongeduld kwam voort uit het gif van de negatieve gedachten van ontevredenheid en ongeloof. Zoals ook onze gedachten zo gemakkelijk van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken kunnen worden (2). Doordat we worden geïnfecteerd met bijvoorbeeld het gif van wantrouwen en vrees, in ons hart gezaaid door de satan, vaak via woorden van mensen.

Met Israël gebeurde wat nooit had mogen gebeuren. In hun ongeduld kwamen de Israëlieten in opstand tegen God en hun leider Mozes (3). Vol rebellie wezen ze Gods leiding en liefdevolle zorg voor hen af. Met alle gevolgen van dien. Want het bracht hen buiten de bescherming van Gods aanwezigheid en voorziening.

Ontkomen aan dat verderf


Ineens waren er slangen, giftige slangen die hen beten. De kracht van het verderf dat ondergang brengt en dat voortkomt uit het gif van de geestelijke slang, werd zichtbaar in het gif van natuurlijke slangen. Velen stierven.

Gelukkig erkenden ze hun zonde en bracht God redding. Op zijn aanwijzing maakte Mozes een slang van koper en stak die op een staak, zodat iedereen hem kon zien. Wie in geloof daarnaar opkeek, ontving genezing. Zoals ook wij ons oog op Jezus richten en naar Hem opzien en vergeving ontvangen en genezing van alle gif, wanneer de satan onze gedachten heeft vergiftigd.

Want in die koperen slang, beladen met de zonden van Israël, werd Jezus afgebeeld. Die in zijn lichaam aan het kruis al onze zonden en ziekten op zich nam. Opdat wij, gereinigd van het gif van de slang en heilig, voor God kunnen leven (4). Niet langer beheerst en gestuurd door woorden van mensen of door ons eigen ongeduld, onze vrees of ons wantrouwen, maar ontkomen aan dat verderf, dat voor Israël fataal was (5).

Vrede in ons hart

Laten we bidden dat God ons bewaart voor alle gif van de satan, waarmee hij dagelijks onze gedachten belaagt. Door de kracht van zijn Geest zal Hij ons de gevaren leren onderkennen en ons leren zien hoe een leven met Hem er uitziet: een leven van vrede in ons hart.

Want Ik weet, welke gedachten Ik over jullie koester, luidt het woord van de HEER, gedachten van vrede en niet van onheil, om jullie een hoopvolle toekomst te geven (6). Want: Jezus is onze vrede! (7).

Ik wens en bid je zijn shalom, zijn vrede, toe. Hij is mét je!

 

  Print dit artikel hier uit ...  

Uit de Bijbel: 

(1) Openbaring 20:1-3.
En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrong en sloot en verzegelde die boven hem, ...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(2) 2 Korintiërs 11:3.
Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, jullie gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.


(3) Numeri 21:4-9.
Toen zij van de berg Hor opgebroken waren ... werd het volk onderweg ongeduldig. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte gevoerd? om te sterven in de woestijn? ... 

 

 

 


(4) Johannes 3:14-16.
... gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon van de mens verhoogd worden (= aan het kruis gehangen worden - AvdS), opdat ieder die gelooft, in Hem eeuwig leven zal hebben, ... 

(5) 2 Petrus 1:4.
Door deze (dingen) zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat jullie daardoor deel zouden hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.

(6) Jeremia 29:11.
Want Ik weet, welke gedachten Ik over jullie koester, luidt het woord van de HEER, gedachten van vrede en niet van onheil, om jullie een hoopvolle toekomst te geven.

 

(7) Efeziërs 2:14a.
Want Hij (= Jezus - AvdS) is onze vrede, ...
 

 

 

 


 
Reageren? Schrijf in het Gastenboek ... of stuur een berichtje via het
                  berichtenvak op de pagina Contact ... .ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina. Klik hier ...